Přijímací zkoušky - informace

Časový harmonogram jednotné přijímací zkoušky:

 

08:15 – 08:30 hod      sraz uchazečů v přidělených učebnách

08:30 – 08:45 hod      prezence a organizační záležitosti (administrace zkoušky v učebně)

08:45 – 10:00 hod      matematika (test 70 minut, závěrečná administrace 5 minut)

10:00 – 10:50 hod      přestávka

10:50 – 11:05 hod      organizace dalšího testu (administrace zkoušky v učebně)

11:05 – 12:10 hod      český jazyk (test 60 minut, závěrečná administrace 5 minut)

 

 

Informace o požadavcích a pokyny k přijímací zkoušce:

 

  • Obsahem testů přijímací zkoušky jsou úkoly vycházející z platných učebních dokumentů pro jednotlivé předměty vyučované na základní škole. Všichni uchazeči konají povinně jednotnou přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (z matematiky a českého jazyka).
  • Povolené pomůcky: modře či černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby.
  • Při přijímací zkoušce nesmí uchazeči používat ani Tabulky pro ZŠ ani kalkulačku. Při přijímací zkoušce nesmí uchazeč používat mobilní telefon (ani pro měření času), tablet ani jiná podobná zařízení, všechny přístroje  musí být vypnuté a uložené mimo lavici.
  • Konkrétní učebna, ve které uchazeč bude konat testy, bude zveřejněna na webových stránkách školy a na nástěnce při vstupu do školy před konáním testů. Údaje o učebně, obsažené v elektronické pozvánce rozesílané Cermatem na e-mailovou adresu zákonného zástupce, jsou pouze orientační.
  • Uchazeči z 9. třídy: Při prezenci uchazeč rovněž odevzdá návratku s volbou cizích jazyků a estetické výchovy.

Přestávku mezi oběma testy stráví uchazeči v pavilonu, kde bude přijímací zkouška probíhat a kde bude zajištěn pedagogický dozor. Doporučujeme vzít si s sebou svačinu, pití, školní bufet není pro žáky plnící základní školní docházku přizpůsoben. Školu je možné opustit o přestávce mezi testy pouze v doprovodu zákonného zástupce.

 

Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání.

1. náhradní termín je stanoven na 10. května 2018

2. náhradní termín je stanoven na 11. května 2018