Výsledky přijímacího řízení

Oficiální výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 (obor vzdělání: Gymnázium 79-41-K/41 - zveřejněné dne 27. 4. 2018, Gymnázium 79-41-K/81 -  zveřejněné dne 28. 4. 2018)

 

Tento den zveřejnění – 27. duben 2018, resp. 28. duben 2018 – se považuje za den oznámení rozhodnutí o přijetí. Na základě tohoto oznámení uplatní zákonný zástupce uchazeče zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (nejpozději do 15. května 2018). Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. Výjimkou je případ, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání. Pokud zákonný zástupce neodevzdá zápisový lístek uchazeče ve lhůtě, zaniknou právní účinky rozhodnutí o přijetí na danou SŠ. Rozhodnutí o přijetí se nerozesílají poštou.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout v sobotu 28. 4. 2018 od 10:00 do 12:00 hod. a v pondělí 30. dubna 2018 od 7:30 do 12:00 hod. v sekretariátu školy (použijte prosím boční vchod blíže k městu).

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou dne 30. dubna 2018.
Zákonný zástupce uchazeče se může proti rozhodnutí o nepřijetí odvolat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává vždy prostřednictvím ředitele dané střední školy k odvolacímu orgánu, kterým je Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje. Pokud si zákonný zástupce vyzvedne rozhodnutí o nepřijetí osobně, může zároveň podat odvolání na formuláři, který bude k dispozici v sekretariátu školy nebo ke stažení na webových stránkách školy. Odvolání musí podepsat jak zákonný zástupce uchazeče, tak uchazeč.
RNDr. Jan Chudárek
ředitel školy

Přijatí uchazeči

 

Zveřejněno pod evidenčním číslem (číslo jednací v pozvánce)

Výsledková listina - přijatí uchazeči 4 leté studium (obor vzdělání: Gymnázium 79-41-K/41)

Výsledková listina - přijatí uchazeči 8 leté studium (obor vzdělání: Gymnázium 79-41-K/81)

 

 • Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout v sobotu 28. 4. 2018 od 10:00 do 12:00 hod. a v pondělí 30. dubna 2018 od 7:30 do 12:00 hod. v sekretariátu školy (použijte prosím boční vchod blíže k městu).
 • Rozhodnutí o přijetí se poštou nerozesílají.
 • Zákonný zástupce uchazeče uplatní zápisový lístek již na základě oznámení rozhodnutí o přijetí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tedy do 15. května 2018). Zápisové lístky je možné odevzdat přímo ve škole, nebo zaslat poštou.
 • Pokud přijatý uchazeč ví, že na naši školu nenastoupí, budeme rádi, když nám tuto skutečnost alespoň e-mailem zákonný zástupce oznámí. Umožníte tím přijetí dalších uchazečů, kteří nebyli z kapacitních důvodů přijati, v rámci autoremedury.
 • Informace pro žáky a žákyně přijaté do čtyřletého studia - nulté třídní schůzky, rozřazovací testy z cizích jazyků, ISIC karta, seznamovací pobyt.
 • Informace pro žáky a žákyně přijaté do osmiletého studia - nulté třídní schůzky, rozřazovací testy z angličtiny, ISIC karta,seznamovací pobyt.
 • Náhradní termín rozřazovacích testů pro oba typy studia pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů nemohou v řádném termínu zúčastnit: pondělí 4. června 2018 v 10:00 hod. Žádosti o náhradní termín směřujte prosím přednostně na e-mail předsedkyně PK AJ PhDr. Ivany Kubečkové (kubeckova@gymzl.cz).

 

Nepřijatí uchazeči

 

Zveřejněno pod evidenčním číslem (číslo jednací v pozvánce)

Výsledková listina - nepřijatí uchazeči 4leté studium (obor vzdělání: Gymnázium 79-41-K/41)

 

Výsledková listina - nepřijatí uchazeči 8leté studium (obor vzdělání: Gymnázium 79-41-K/81)

 

 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout v sobotu 28. 4. 2018 od 10:00 do 12:00 hod. a v pondělí 30. dubna 2018 od 7:30 do 12:00 hod. v sekretariátu školy (použijte prosím boční vchod blíže k městu).
 • Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou dne 30. 4. 2018.
 • Proti tomuto rozhodnutí o nepřijetí se lze v souladu s ustanovením § 60 odst. 19 školského zákona podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu.
 • Pokud uchazeč chce mít šanci být přijat v rámci autoremedury či na odvolání, je nutné podat odvolání proti rozhodnutí (po převzetí rozhodnutí o nepřijetí - lze vyřídit osobně např. v době určené k přebírání rozhodnutí v sekreteriátu školy), pro zjednodušení přikládáme Vzor Odvolání.