Výsledky přijímacího řízení čtyřletého studia pro školní rok 2020/2021

Oficiální výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 (obor vzdělání: Gymnázium 79-41-K/41 - zveřejněné dne 15. 6. 2020)

 

Tento den zveřejnění – 15. červen 2020 – se považuje za den oznámení rozhodnutí o přijetí. Na základě tohoto oznámení musí zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (16. 6. 2020), takže pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání je termín uplatnění zápisového lístku nejpozději do 23. 6. 2020. Pokud zákonný zástupce nezletilého žáka neodevzdá zápisový lístek uchazeče ve lhůtě, zaniknou právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Gymnáziu Zlín – Lesní čtvr. Rozhodnutí o přijetí se nerozesílají poštou.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout vúterý 16. 6. 2020 od 7:00 do 17:30 hod. (použijte prosím boční vchod blíže k městu).

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou dne 16. června 2020.

Proti tomuto rozhodnutí nelze v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 135/2020 Sb. podat odvolání. Zákonný zástupce uchazeče nepřijatého z kapacitních důvodů má však možnost podat žádost o vydání nového rozhodnutí o přijetí.

Nové rozhodnutí se vydává podle ustanovení § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb. lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Pokud si zákonný zástupce vyzvedne rozhodnutí o nepřijetí osobně, může zároveň podat žádost o nové rozhodnutí (ke stažení ZDE), která bude k dispozici v sekretariátu školy. Žádost o nové rouhodnutí musí podepsat jak zákonný zástupce uchazeče, tak uchazeč.

RNDr. Jan Chudárek
ředitel školy

Přijatí uchazeči

 

Zveřejněno pod evidenčním číslem (číslo jednací v pozvánce)

Výsledková listina - přijatí uchazeči 4 leté studium (obor vzdělání: Gymnázium 79-41-K/41)

 

 • Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout vúterý 16. 6. 2020 od 7:00 do 17:30 hod. (použijte prosím boční vchod blíže k městu).
 • Rozhodnutí o přijetí se poštou nerozesílají.
 • Zákonný zástupce uchazeče uplatní zápisový lístek již na základě oznámení rozhodnutí o přijetí, a to nejpozději do 5. pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů o přijetí (16. 6. 2020), tedy do 23. června 2020. Zápisové lístky je možné odevzdat přímo ve škole, nebo zaslat poštou.
 • Pokud přijatý uchazeč ví, že na naši školu nenastoupí, budeme rádi, když nám tuto skutečnost alespoň e-mailem zákonný zástupce oznámí. Umožníte tím přijetí dalších uchazečů, kteří nebyli z kapacitních důvodů přijati, v rámci autoremedury.
 • Informace pro žáky a žákyně přijaté do čtyřletého studia -  seznamovací pobyt.
 • Informace pro přijaté rozřazovací jazykový test - Informace k průběhu rorřazovacích testů, každý přijatý obdrží pozvánku s časem testu při odevzdání zápisového lístku.
 • Informace k ISIC kartě
 • Žádanka o ISIC kartu

Nepřijatí uchazeči

 

Zveřejněno pod evidenčním číslem (číslo jednací v pozvánce)

Výsledková listina - nepřijatí uchazeči 4leté studium (obor vzdělání: Gymnázium 79-41-K/41)

 

 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout v úterý 16. 6. 2020 od 7:00 do 17:30 hod.v sekretariátu školy (použijte prosím boční vchod blíže k městu).
 • Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou dne 16. 6. 2020.
 • Proti tomuto rozhodnutí nelze v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 135/2020 Sb. podat odvolání. Zákonný zástupce uchazeče nepřijatého z kapacitních důvodů má však možnost podat žádost o vydání nového rozhodnutí.
 • Pokud uchazeč chce mít šanci být přijat na základě nového rozhodnutí o přijetí, je nutné podat žádost o nové rozhodnutí  lze vyřídit osobně např. v době určené k přebírání rozhodnutí v sekreteriátu školy), pro zjednodušení přikládáme Vzor žádosti o nové rozhodnutí.