15. 6. 2020 - RNDr. Jan Chudárek

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - čtyřleté studium (obor 79 - 41 - K/41)

Vážení rodiče, uchazečky a uchazeči,

výsledky přijímacího řízení pro čtyřletý obor (79 - 41 -K/41) jsou zveřejněny v sekci Uchazeči (ZDE). Tento den zveřejnění – 15. červen 2020 – se považuje za den oznámení rozhodnutí o přijetí. Na základě tohoto oznámení musí zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (16. 6. 2020), takže pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání je termín uplatnění zápisového lístku nejpozději do 23. 6. 2020. Pokud zákonný zástupce nezletilého žáka neodevzdá zápisový lístek uchazeče ve lhůtě, zaniknou právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Gymnáziu Zlín – Lesní čtvr. Rozhodnutí o přijetí se nerozesílají poštou.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout v úterý 16. 6. 2020 od 7:00 do 17:30 hod. (použijte prosím boční vchod blíže k městu).

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou dne 16. června 2020.

Proti tomuto rozhodnutí nelze v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 135/2020 Sb. podat odvolání. Zákonný zástupce uchazeče nepřijatého z kapacitních důvodů má však možnost podat žádost o vydání nového rozhodnutí o přijetí.

Nové rozhodnutí se vydává podle ustanovení § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb. lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Pokud si zákonný zástupce vyzvedne rozhodnutí o nepřijetí osobně, může zároveň podat žádost o nové rozhodnutí (ke stažení ZDE), která bude k dispozici v sekretariátu školy. Žádost o nové rouhodnutí musí podepsat jak zákonný zástupce uchazeče, tak uchazeč.

RNDr. Jan Chudárek
ředitel školy