O škole

Charakteristika školy podle ŠVP

Poloha školy

Škola se nachází nad městem u lesa v klidné části zhruba 1,5 km od centra. Je dostupná městskou hromadnou dopravou.

Letecký pohled na školu

Plánek školy

Plánek školy

Velikost školy

Ve škole studuje celkem 32 tříd. Z toho 16 je v osmiletém cyklu všeobecného vzděláváni, vždy dvě v ročníku. Škola se nachází celkem v sedmi samostatných pavilonech, které jsou spojeny krčky. Škola je plně bezbariérová. Každý žák má k dispozici v centrální šatně vlastní zamykatelnou skříňku. Ve škole je celkem 55 tříd, z toho je 15 jazykových učeben, 19 odborných učeben, 4 laboratoře, 3 počítačové učebny. K dispozici mají žáci celkem tři tělocvičny a venkovní hřiště s umělou trávou pro všechny míčové hry. Pro výuku tělesné výuky se využívá blízký les. Škola má vlastní školní jídelnu. Denně se připravují 3 jídla, z nichž jedno je vždy salát.

Vybavení školy

Každá předmětová komise disponuje minimálně jednou multimediální učebnou s PC a dataprojektorem. Škola má pět učeben vybavených interaktivními tabulemi. Jazykové učebny jsou standardně vybaveny videem s televizí. Vyučující cizích jazyků běžně používají k výuce přehrávače (MD, CD i MP3). Žáci mají k dispozici knihovnu s cca 10 000 svazky a 6 PC s přístupem k internetu. Dále mohou využívat studovny společenských věd, zeměpisu a dějepisu. K dispozici jsou pravidelně učebny výpočetní techniky s volným provozem v odpoledních hodinách.

Pedagogický sbor

Ve škole působí více než 70 vyučujících, z nichž někteří na částečný úvazek. Navíc má škola i externí vyučující, především pro odborné a nepovinné předměty.
Všichni učitelé jsou aprobováni. Někteří učitelé působí ještě jako vyučující na jiných středních, vyšších odborných školách nebo jako lektoři různých kurzů, jiní jsou členy řídicích orgánů předmětových soutěží a olympiád na krajské i celostátní úrovni.

Ročníkové a celoškolské projekty

Projekty jsou součástí vzdělávacího procesu. Zařazování projektů různých časových délek a forem probíhá v jednotlivých předmětech aktuálně v závislosti na možnostech a probíraném učivu. Zefektivňuje se tím vyučovací proces, motivuje žáky a vytváří podmínky pro spolupráci mezi všemi sociálními skupinami.

Partnerství a spolupráce

Škola dlouhodobě spolupracuje na různých úrovních s partnerskými školami v zahraničí.

Studentská rada

Žáci se podílí na chodu školy prostřednictvím Studentské rady, která komunikuje s vedením školy a předává mu náměty a připomínky žáků k životu ve škole. Žáci mohou sami přicházet s vlastními projekty, které pak také realizují.

Spolupráce s rodiči

Rodiče jsou pravidelně informováni o průběhu vzdělávání žáků na třídních schůzkách a konzultacích s jednotlivými vyučujícími. Zároveň mají možnost sledovat průběžné studijní výsledky prostřednictvím internetu, kde jsou výchovně vzdělávací výsledky žáků pravidelně aktualizovány. Zároveň jsou žáci a rodiče o aktuálním dění ve škole informování na webových stránkách školy, případně e-mailem. Rodiče mají možnost sledovat studijní výsledky prostřednictvím Elektronické žákovské knížky. Dobrá a otevřená komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. Škola je proto maximálně otevřená všem připomínkám a podnětům ze strany rodičovské veřejnosti. Vítáme proto osobní komunikaci na všech úrovních školy, neboť bez vzájemné komunikace není možné dosáhnout zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu.

Školská rada

Podle zákona je ve škole zřízena Školská rada, která má šest členů.

Vzdělávací a výchovný systém

Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť, nabízí v současné době čtyřleté a osmileté studium zakončené maturitní zkouškou.

V prvních dvou letech je zaměření výuky všeobecné. Od třetího ročníku čtyřletého studia a septimy osmiletého studia si studenti postupně vybírají skupiny volitelných předmětů podle vlastních zájmů a potřeb. Volba volitelných předmětů úzce souvisí s volbou volitelných maturitních předmětů a s výběrem oboru studia na vysoké škole. Kromě volitelných předmětů, které rozšiřují výuku povinných předmětů učebního plánu o nadstandardní učivo, patří mezi nabízené volitelné předměty také programování, počítačová grafika, ekonomika, deskriptivní geometrie, latina.

Nabídku volitelných předmětů lze každoročně podle zájmu studentů aktualizovat a rozšiřovat.
Studenti, kteří mají zájem své znalosti ještě dále rozvíjet, si vybírají ze široké nabídky nepovinných předmětů a zájmových útvarů (cizí jazyk, sborový zpěv, základy administrativy, tvůrčí psaní, jazyková kultura a rétorika, Global Classroom, debatní klub, přírodovědný klub, archeologie, útvary sportovních činností).

Tento výběrový způsob výuky je poměrně náročný jak z hlediska personálního obsazení vyučujícími s vysokou odbornou a metodickou úrovní, tak i z hlediska podmínek výuky.
Na naší škole studuje každoročně asi 900 studentů a vyučuje přibližně 70 pedagogů.
Škola pro své potřeby využívá téměř 60 učeben, z nichž více než polovina je odborných. Tyto učebny jsou vybaveny nejmodernější didaktickou technikou.

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť se dostalo do povědomí studentů i veřejnosti také díky velmi kvalitní výuce cizích jazyků, která zajišťuje návaznost na výuku cizích jazyků na základní škole v různých úrovních pokročilosti. Studenti mohou své znalosti cizího jazyka zúročit při účasti v několika mezinárodních projektech, do kterých se naše škola zapojuje.  Zájemci o výuku německého jazyka se mohou zúčastnit projektu Německý jazykový diplom a složit zkoušku Deutsches Sprachdiplom. Studenti francouzského jazyka mají možnost skládat zkoušku DELF.

Díky partnerským vztahům se zahraničními městy a školami máme možnost každý rok spolupracovat se zahraničními lektory, kteří vyučují společně s našimi pedagogy.

Důležitou roli při výchově studentů hraje i využívání jejich volného času. Proto jim naše škola nabízí možnost navštěvovat počítačovou učebnu s připojením na Internet, studovnu a knihovnu s více než 10000 svazky knih, výtvarnou učebnu s keramickou pecí, vybavenou tělocvičnu a školní hřiště.

Vzdělávací a výchovný systém našeho gymnázia vytváří pro studenty optimální podmínky nejen pro úspěšné vykonání maturitní zkoušky, ale také pro přijetí ke studiu mnoha oborů na vysokých školách. Průměrná úspěšnost našich absolventů u přijímacích zkoušek na vysoké školy a vyšší odborné školy je v posledních třech letech více než 90 %.