Voda - koloběh života a poznání

Charakteristika projektuLogolink ESF

 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Název projektu: Voda - koloběh života a poznání

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 2. 2012

Předpokládané datum ukončení projektu: 28. 2. 2014

Celkové způsobilé náklady projektu: 2 696 870,- Kč

Hlavním cílem našeho projektu je vytvořit metodické a žákovské materiály, které budou mít úzkou vazbu na praxi
a stanou se prostredkem pro inovaci vzdělávání v předmetech biologie a chemie na Gymnáziu Zlín - Lesní čtvrť.
Dílčí cíle:
- Zvýšení zájmu žáků o tyto vědní disciplíny zavedením projektové a interaktivní výuky. Zajímavá a atraktivní
forma procvičování znalostí a dovedností, ale také způsob získávání nových.
- Posilování praktických dovedností a vědomostí žáků při práci v terénu nebo v laboratoři při práci s měřicími
přístroji a laboratorní technikou.
- Rozvoj samostatnosti při zpracovávání výsledků svých měření, pozorování a vytváření vlastních hypotéz.
- Respektování individuality, odlišností a možností spolužáků. Posílení kooperace a soudržnosti při řešení
problémů v rámci týmu. Lepší uplatnění a realizace těch žáků, kteří při bežném způsobu výuky nemají možnost
vyniknout. Zapojení žáků se specifickými poruchami učení a rozšírení nabídky dalšího rozvoje pro talentované
žáky a žáky se specifickými zájmy.
- Zlepšování komunikativních a prezentačních dovedností žáků. Rozvíjení pracovních a studijních návyků.
- Ověření využitelnosti teoretických poznatků v praxi. Zvýšení povědomí o biologických, chemických, fyzikálních,
hydrologických a environmentálních aspektech vody.
- Integrace poznatků z různých disciplín, pohled na věci v souvislostech a systému rozvoj mezipředmětových
vztahů.
- Posílení zájmu žáků i verejnosti o své okolí, zvýšit jejich environmentální cítění. Vyvozování důsledků z
působení člověka v krajině, pochopení globálních problémů.
- Pochopení a ocenění významu vody (estetická, psychologická i zdravotní funkce). Upozornění na nutnost
chránit vodní zdroje. Posílení vztahu k realitě života.
- Navázání a rozšírení spolupráce v rámci místních organizací a společností, které pracují s vodou v
nejrůznejších oborech lidské činnosti.

Klíčové fáze projektu:
1) Příprava a tvorba metodických materiálů.
Cílem této aktivity je vytvořit obsahově i tematicky komplexní soubor metodických materiálů věnovaných tématu
"Voda - koloběh života a poznání", které propojí poznatky všech přírodních věd v dané oblasti.
2) Využití metodických materiálů ve výuce a jejich evaluace.
Cílem této aktivity je ověření vytvořených metodických materiálů ve výuce, jejich evaluace ve spolupráci se
zaměstnavateli, kteří se budou podílet na koordinaci práce žáků.
3) Příprava a organizace Dne vody ve Zlínském kraji.
Cílem této aktivity je popularizace problematiky týkající se vody a jejího významu pro člověka u nejširší veřejnosti
Zlínského kraje přípravou a organizací Dne vody, který připadá na 22. března 2013.
4) Inovace školního vzdělávacího programu
Hlavním cílem této aktivity je vytvoření materiálu, který bude reálným podkladem pro inovaci školního
vzdělávacího programu ve výuce biologie a chemie s dopadem na postavení průřezového tématu Environmentální
výchova.

Voda nad zlato

 

S vodou se setkáváme každý den, bereme ji jako samozřejmost, aniž si mnohdy uvědomujeme její význam pro život na Zemi. Je nezbytná pro lidi, neobejdou se bez ní živočichové ani rostliny. I proto se voda stala ústředním tématem projektu, který jsme realizovali v letech 2012 – 2014 na našem gymnáziu na Lesní čtvrti ve Zlíně. Projekt s vypovídajícím názvem „Voda – koloběh života a poznání“, který byl podpořen a spolufinancován ESF, ukázal našim studentům jakým bohatstvím pro nás voda je a že je třeba si jí vážit.

Do pestrých a různorodých aktivit projektu, které garantovali učitelé přírodovědných předmětů, bylo zapojeno více než 200 žáků osmi vybraných tříd. Studenti měli možnost se o vodě dozvědět více nejen v rámci vybraných hodin teoretické výuky, ale také v praktických přírodovědných cvičeních. Největším zpestřením projektového vyučování pak byly bezesporu mimoškolní aktivity: terénní hydrobiologický průzkum a exkurze do čistírny odpadních vod a do úpravny pitné vody. Výsledky svého snažení žáci prezentovali na osvětové akci pro veřejnost, která se uskutečnila při příležitosti světového Dne vody na náměstí Míru ve Zlíně.

Pro potřeby takto tematicky zaměřené výuky vytvořili učitelé poměrně obsáhlý soubor materiálů zaměřených na problematiku vody ve vazbě na probírané učivo přírodovědných předmětů.

Pro výuku biologie, chemie i fyziky představoval projekt Voda – koloběh života a poznání potřebné oživení. Nabídl žákům větší možnost aktivně se zapojit do výukového procesu, smysluplně využít teoretické znalosti v praxi i používat moderní měřicí techniku. Zároveň umožnil propojit poznatky z více disciplín, podpořit environmentální cítění žáků a prohloubit jejich vztah k přírodě.

Zhodnocení aktivit projektu

 

Chemie:

Voda jako velmi dobré rozpouštědlo polárních i iontových látek, z velké části tvoří organismy, kde všechny biochemické reakce probíhají ve vodném roztoku. S vodou se setkáváme každý den, bereme ji jako samozřejmost. Je nezbytná pro život i zdraví lidí, je důležitá pro hospodářský rozvoj.

Na tuto životodárnou látku a její význam zaměřili svou pozornost v teoretických i praktických hodinách chemie žáci kvart, 2. ročníku a sext ve školním roce 2012/2013. Seznámili se s vodou z pohledu historie i dnešních lidských aktivit, s vodou jako základním rozpouštědlem, tedy prostředím určitých chemických dějů, ale i vodou jako reaktantem či produktem reakcí anorganické i organické chemie. V rámci projektu proběhly i dvě exkurze – jedna do čistírny odpadních vod, druhá do úpravny pitné vody. Pro Světový den vody žáci kvart zpracovali zadané téma týkající se vody v podobě papírového posteru, žáci starších ročníků jako počítačovou prezentaci.

Biologie:

Pro výuku biologie na gymnáziu představoval projekt Voda – koloběh života a poznání její oživení, větší možnost aktivně zapojit studenty do výukového procesu, poskytnout jim možnost samostatně a smysluplně využít teoretické znalosti v praxi, používat moderní techniku, posílit jejich schopnost posoudit a zpracovat výsledky svého výzkumu. Zároveň umožnil propojit poznatky z více disciplín, podpořit environmentální cítění žáků a jejich vztah k rodné krajině. Učitelé biologie vytvořili v první fázi projektu poměrně obsáhlý soubor metodických materiálů k tématům, která mají návaznost na učivo biologie a zároveň pojednávají o vodě (např. Vodní ekosystém, Posuzování kvality vod na základě fauny a flóry apod.) Žáci druhých ročníků čtyřletého gymnázia, sext a kvart osmiletého gymnázia se doma připravovali formou e – learningu, v rámci 20 klasických vyučovacích hodin i laboratorních cvičení byli seznámeni s výukovými materiály, zpracovávali pracovní listy a skupinové práce (Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika místní krajiny, Návrh revitalizace vodního toku). Realizátoři z řad učitelů Bi, CH i Fy měli k dispozici vypracovanou metodiku a podíleli se na evaluaci formou svých metodických připomínek. Asi největším zpestřením projektového vyučování byl terénní hydrobiologický průzkum Kudlovského potoka a menšího mokřadu v blízkosti školy, kdy studenti využívali techniku pořízenou díky financím z projektu. Výsledky svého snažení žáci prezentovali na osvětové akci pro veřejnost, která se uskutečnila při příležitosti Dne Země na náměstí ve Zlíně.