Z historie školy

 

 

 

 

Stručný přehled

 

1. 9. 1936

Otevřen 3. a 4. ročník gymnázia (43 žáků)

název: Spolkové reálné gymnázium ve Zlíně (soukromá škola, vysoké školné)

umístění: Masarykova škola, dnes již neexistující budova u sochy T. G. Masaryka

1937
Škola přemístěna do budovy Studijního ústavu ve Zlíně (dnešní budova Policie České republiky)

1938
Zřízeny laboratoře pro chemii, fyziku, přírodopisná posluchárna

1. 3. 1940
Škola přeložena do budovy č. 2 firmy Baťa (budova dnešního Domu kultury) - sedm učeben, tři kabinety, sborovna, ředitelna

červen 1941
První maturitní zkoušky: 9 s vyznamenáním, 5 prospělo; založení malého orchestru

1942
Maturity v období heydrichiády, 23 maturantů: 10 s vyznamenáním, 8 prospělo, 5 "povinně" propadlo

1943
Odeslání studentů oktávy (ročník 1924) na nucené práce do Německa

20. 11. 1944
Poškození školy při náletu angloamerických letadel

21. 11. 1944
Zahájení nouzového vyučování v budově obecné školy na Zálešné

21. 1. 1945
Nové stěhování do budovy č. 3 Baťových závodů (dnešní Univerzita T. Bati)

březen 1945
Studenti ročníků 1927 a 1928 povoláni ke kopání zákopů

 

2. a 3. 5. 1945

Osvobození Zlína, návrat žáků, kteří museli školu nuceně opustit

říjen 1945
Gymnázium se přestěhovalo do dnešní budovy Obchodní akademie T. Bati, 12 učeben, 4 odborné pracovny, 600 studentů, rozšíření učitelského sboru

červen 1946
Oslavy desetiletého trvání školy

1947
Zřízení kurzů pro externí studium (válečné ročníky); první maturitní zkoušky pro externisty; účast orchestru a pěveckého sboru na soutěžích a mnoha vystoupeních

1. 1. 1948
Zestátnění školy

Žáci primy až tercie do základní školy, žáci kvarty až oktávy zůstali na reálném gymnáziu

6. 10. 1949
Škola přejmenována na Gymnázium Dukelských bojovníků

1950
Zřizování dalších forem studia: večerní, dálkové, externí, jednoroční kurzy

1. 9. 1953
Gymnázium změněno na základě školské reformy na jedenáctiletou střední školu; škola je umístěna do budovy Masarykovy školy: 32 tříd, 1117 žáků, 42 učitelů

1. 9. 1955
Škola vyznamenána medailí Za vynikající práci

1957
39 tříd, 1313 žáků, 58 učitelů

1. 9. 1958
Zřízení druhé jedenáctileté školy na Bartošově čtvrti (původní škola rozdělena na dvě části)

1. 9. 1959
Nový školský zákon: dvanáctiletá střední škola

1. 9. 1961
Opět nový název školy: střední všeobecně vzdělávací škola; škola je umístěna do nového školního areálu na Lesní čtvrti; z obou dvanáctiletek sem přecházejí 10. a 12. ročníky, škola získává charakter výběrové školy s úkolem připravovat studenty pro studium na vysokých školách

1962
Dokončování pavilonové školy

červen 1964
Oslavy 25 let trvání školy, vydání almanachu

1. 9. 1966
Zahájení vyučování v laboratořích chemie, fyziky, biologie, v jazykových učebnách, v učebně českého jazyka; na škole působí pěvecký sbor, recitační soubor, dramatický soubor

1. 9. 1968
Škola se vrací k původnímu názvu gymnázium, čtyřleté studium je doplněno pokusem o obnovení osmiletého studia (trvalo jen dva roky)

1969 - 1970
Na škole probíhá normalizační proces, někteří vyučující musí školu opustit

1972
Účast studentů na všech studentských olympiádách a soutěžích

1973
Normalizační proces: založení SSM, politické školení učitelů

1974
Na škole studuje 700 studentů a vyučuje 48 pedagogů

1975
Škola získává vynikající umístění ve sportovních soutěžích; poprvé maturuje všech pět tříd v jednom týdnu

1976
Učitelský sbor má 58 členů, studuje 761 žáků; první přátelské setkání profesorů a žáků Gymnázia Zlín a Gymnázia Partizánske

1977
Přístavba dvou nových učeben pro výuku jazyků u 2. a 3. pavilonu. V přírodovědném pavilonu upraveny učebny pro přírodovědné předměty jako posluchárny, je zahájena výuka v nové pisárně

1978
Příprava generální opravy školy

1979
Počet studentů na škole se zvýšil na 840, vyučovalo 61 profesorů

1980
Stavba likusového pavilonu, některé třídy 2. a 3. ročníku mají výuku na ZDŠ Letná, vyučující za nimi dojíždějí

1981
Generální oprava kotlů ústředního topení

1982
Pokračují každoroční výměny přednášek a sportovních utkání mezi Gymnáziem Partizánske a Gymnáziem Zlín; připojení jídelny na plynový systém

 

1983
Generální oprava centrálního schodiště
V hodinách TV studenti nacvičují skladby na spartakiádu; na škole pracuje sedm zájmových kroužků, studenti se účastní 14 olympiád v různých předmětech

1984
Příprava generální opravy školy (oprava nebyla nikdy dokončena); otevřen nový pavilon pro výuku biologie, chemie, fyziky, počítačové učebny

1985
Do provozu je uvedena učebna technické grafiky, počítačová učebna s počítači IQ 151

10. 10. 1986
Oslavy 50. výročí založení školy; vydání Almanachu, slavnostní akademie, setkání všech absolventů v sálech hotelu Družba, vydání pamětní medaile

1987
Do provozu uvedena učebna elektrických psacích strojů

1988
Televizní okruhy pro učebny biologie, fyziky, první xerovací přístroj ve škole

červen 1989
První skupina studentů navštěvuje Shetlandské ostrovy

21. 11. 1989
Shromáždění studentů a vyučujících na školním hřišti

24. 11. 1989
Setkání studentů školy s představiteli ONV, M. Zikmundem, diskuse proběhla v tělocvičně školy

27. 11. 1989
Účast školy na manifestaci na náměstí Míru (podpora generální stávky)

29. 11. 1989
Vypracovány požadavky pedagogů

6. 12. 1989
Zrušeno ideově politické vzdělávání učitelů

květen 1990
První "porevoluční maturity"

1. 7. 1990
Ukončena činnost ZO KSČ na škole

1. 9. 1990
Studium zahájili první žáci osmiletého studia

1991
Pokus o navázání přátelských vztahů s gymnáziem ve Vídni; první lektoři anglického jazyka na škole

 

1991
Opravení 4. pavilonu; zřízení učeben anglického jazyka

1992
Učebny pro výtvarnou výchovu; otevření bufetu Student

1992
Výměnné pobyty se střední školou v Romans; otevření studovny v 5. pavilonu a nové žákovské knihovny

1993
Učebna APPLE pro počítačovou grafiku

1993
Zahájení dvouletého pomaturitního studia se zaměřením na ekonomiku a počítačovou grafiku

1994
Založení Nadace Gymnázia Zlín; rekonstrukce jídelny

1. 9. 1994
Zahájení rozšířené výuky německého jazyka - Německý jazykový diplom; vznik Společnosti rodičů a přátel Gymnázia Zlín; počátky účasti na projektu vévody z Edinburgu

1995
Multimediální studovna

1995
První kurzy anglického jazyka v Devonu

1996
Den otevřených dveří; sportovní kurzy podle výběru studentů; účast školy na majálesu; besedy, setkání a výstavy k 60. výročí založení školy; první setkání s učiteli a žáky střední školy v německém městě Limbach-Oberfrohna

1997
Spolupráce se zahraničními lektory; Majáles 97; první slavnostní předání maturitních vysvědčení v aule VUT Zlín

1998
Účast studentů v republikových a zahraničních soutěžích; slavnostní akademie v sále Malé scény

1999
Dokončení dalších odborných učeben; dlouhodobé studijní pobyty studentů v zahraničí. Změna názvu Nadace Gymnázia Zlín na Nadační fond Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť 1364

2000
Celková rekonstrukce 2. a 3. pavilonu
Vyřazení absolventů gymnázia v Domě umění; akademie pro žáky i veřejnost v Městském divadle Zlín

2001
Rozhodnutí o celkové rekonstrukci školy

1. 8. 2002
Byla zahájena výstavba nového 1. pavilonu a bloku A

16. 6. 2003
Byl uveden do provozu 1. pavilon a blok A, současně byla zahájena výstavba 5. pavilonu

2003

Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje za vynikající pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace – získala vyučující naší školy RNDr. Eva Pomykalová

 

28. 1. 2004
Slavnostní otevření 1., 5. pavilonu a vstupního bloku A

 

16. 9. 2005

Slavnostní otevření 4. pavilonu, sportovního hřiště a spojovacích krčků

 

2005

Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje za vynikající pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace – získal dlouholetý vyučující naší školy RNDr. Jaromír Neužil

 

 

16. 10. 2006

Setkání současných a bývalých zaměstnanců školy při příležitosti křtu nového loga školy

 

18. 10. 2006

Slavnostní otevření prostor vybudovaných v rámci IV. etapy Rekonstrukce a dostavby Gymnázia Zlín, spočívající v rozšíření ploch školní jídelny a varny a rozšíření tělocvičny

 

4. 11. 2006

Slavnostní akademie v Městském divadle Zlín při příležitosti 70. výročí založení Gymnázia

 

březen 2007

Ústřední kolo 56. ročníku Matematické olympiády (kategorie A a P)

 

2007

První interaktivní učebna ve škole zřízená za finanční podpory Nadačního fondu Gymnázia Zlín

 

2007

Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje za vynikající pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace – získal dlouholetý vyučující naší školy Mgr. Vlastislav Šobáň

 

květen 2008

Návštěva velvyslance USA v České republice Richarda W. Grabera a jeho beseda se žáky školy

 

červen 2008

Gymnázium Zlín bylo pořadatelskou zemí konference mezinárodního projektu Global Classroom

 

2008

Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje za vynikající pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace – získal dlouholetý vyučující naší školy Mgr. Bohumil Galásek

 

2009

Gymnázium Zlín se stalo Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

duben 2009

Naše škola pořádala 13. ročník celorepublikové soutěže žáků nižšího gymnázia Historiáda

 

listopad 2011

Dokončení projektu „Zateplení dvou budov“ – revitalizace 6. a 7. pavilonu (zateplení obvodových stěn a střech, výměna oken a dveří)

 

leden 2012

Slavnostní koncert žáků gymnázia na Malé scéně ve Zlíně k 75. výročí založení školy

 

19. 6. 2012

Velvyslanec Francie v České republice J. E. pan Pierre Lévy předal vyučující našeho gymnázia Mgr. Milušce Hauserové významné ocenění za zásluhy ve vzdělávání – Řád Akademických palem. Součástí návštěvy pana velvyslance byla i beseda se žáky školy.

 

4. 9. 2013

Návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana v naší škole, beseda prezidenta se žáky školy