Ke stažení

Plán podpory pro nadané žáky

Pokud žák, žákyně spolňuje podmínky pro udělení plánu podpory, podá zákonný zástupce či zletilý žák žádost k řediteli školy. Žák žádost odevzdá v kanceláři školy. Kancelář školy zajistí vyjádření třídního učitele Ředitel školy posoudí žádost a rozhodne. Následně je žák, zákonní zástupci seznámeni s rozhodnutím a případně vyzvání k podposu dohody.

Plán podpory

Žádost o udělení plánu podpory

Žádosti ke stažení

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Žádost o změnu volitelného předmětu

 viz návod Jak postupovat při změně volitelného předmětu

Žádost o dlouhodobé uvolnění z výuky

Žádost o vyhotovení stejnopisu vysvědčení

Žádost o opuštění areálu školy v době volných hodin - nezletilý žák

Žádost se může týkat pouze vícehodinových přestávek vzniklých z důvodu přesunu termínu semináře do odpoledních hodin, nikoli obědové polední pauzy, která je navíc často zkrácena posunem odpoledních vyučovacích hodin!

 

Žádost o uvolnění ze společné cesty na akci školy - zletilý žák / nezletilý žák

Souhlas s účastí na akci školy bez pedagogického doprovodu - zletilý žák / nezletilý žák

 

Žádosti maturitní zkouška

Žádost o nahrazení MZ z cizího jazyka certifikovanou jazykovou zkouškou

Žádost se odevzdává v kabinetu výchovného poradenství do 2. dubna 2024. Součástí žádosti je ověřená kopie certifikátu - žák předloží originál a kopii, jejíž správnost škola na základě předloženého originálu ověří. Seznam nahrazujících certifikovaných zkoušek je k nahlédnutí na stránkách Maturita.

ISIC karta

Žádost o ISIC kartu (Název školy vypište přesně: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť)

Vyplněnou žádost, fotografii a 350,- Kč odevzdejte ZŘ Dlouhému.

Informace o pravidlech pro užívání průkazu ISIC a zpracování osobních údajů

 

Výpůjčka notebooku

Prevence digitální propasti
Cílem aktivity je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení a tím snížit nerovnosti mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi u znevýhodněných žáků a vedly by k tzv. digitální propasti.

Žádost o výpůjčku notebooku

Vzor smlouvy o výpůjčce