Školní vzdělávací programy

Školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy

Učební plán oboru 79 - 41 - K/81 Gymnázium osmileté - nižší stupeň

PŘEDMĚT

R  O  Č  N  Í  K

 
 

prima

sekunda

tercie

kvarta

 

celé

ve skupinách

celé

ve skupinách

celé

ve skupinách

celé

ve skupinách

 

Český jazyk a literatura

4

1

4

 -

4

 -

4

-

 

Anglický jazyk

 -

4

 -

4

 -

4

 -

4

 

Cizí jazyk*

 -

 -

 -

3

 -

2

 -

3

 

Matematika

4

1

4

-

4

 -

4

 -

 

Informatika a výp. technika

 -

1

 -

1

 -

1

 -

1

 

Dějepis

2

 -

2

 -

2

 -

2

 -

 

Společenská výchova

2

 -

1

 -

2

 -

1

 -

 

Fyzika

2

 -

2

 -

2

 -

2

 -

 

Chemie

 -

 -

 -

 -

2

 -

2

 -

 

Biologie

2

 -

2

 -

2

 -

2

 -

 

Zeměpis

2

 -

2

 -

2

 -

 -

 -

 

Hudební výchova

 -

1

 -

1

 -

1

 -

1

 

Výtvarná výchova

 -

2

 -

2

 -

1

 -

1

 

Tělesná výchova

 -

2

 -

2

 -

2

 -

2

 

Přírodovědná cvičení**

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2

 

Celkem:

18

12

17

13

20

11

17

14

 

30

30

31

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrace vzdělávacích oblastí do předmětů

 

 

 

Vzdělávací oblast

předmět

počet hodin

 

 

 

Výchova ke zdraví

BI

2

 

 

 

SV

1

 

 

 

Člověk a svět práce

BI, FY, CH

2

 

 

 

IF

1

 

 

 

SV

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář k učebnímu plánu:

*) žáci si volí Další cizí jazyk z nabídky NJ, FJ, ŠJ a RJ

**) třída se dělí na třetiny

 

Učební plán oboru 79 - 41 - K/41 Gymnázium čtyřleté a učební plán oboru 79 - 41 - K/81 Gymnázium osmileté - vyšší stupeň

 

 

Předmět

1. ročník

kvinta

2. ročník

sexta

3. ročník

septima

4. ročník

oktáva

Celkem předmět

Český jazyk a literatura

3+1*

3

3

4

14

Čtenářská gramotnost

 

 

 

1

1

Cizí jazyk 1)

4

3

3

4

14

Další cizí jazyk 1)

4

3

3

3

13

Matematika

3+1*

3

3

3

13

Finanční a matematická gramotnost

 

 

 

1

1

Fyzika

2

2+2/3

2,5+2/3

 

7+5/6

Chemie

2

2+2/3

2+2/3

 

7+1/3

Biologie

2

2+2/3

2,5+2/3

 

7+5/6

Geografie

2

2

1

 

5

Geologie

 

 

 

 

0

Občanský a společenskovědní základ

2

3

2

 

7

Dějepis

2

3

2

 

7

Hudební (Výtvarná) výchova

2*

2*

 

 

4

Tělesná výchova

2*

2*

2*

2*

8

Informatika

2*

1*

1*

 

4

VP1 1)

 

 

2*

4*

6

VP2 1)

 

 

2*

4*

6

VP3 1)

 

 

 

4*

4

VP4 1)

 

 

 

2*

2

CELKEM 

34

33

33

32

132

Komentář k učebnímu plánu:

  1. Vzdělávací obor Geologie je integrován do předmětů Geografie a Biologie.
  2. Vzdělávací oblast Výchova ke zdraví je integrována do předmětů Biologie, Občanský a společenskovědní základ a Tělesná výchova.
  3. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je integrována do předmětu Občanský a společenskovědní základ.
  4. Ve vzdělávací oblasti Umění a kultury si žáci volí jeden z předmětů  Hudební výchova nebo Výtvarná výchova.
  5. Ve 2. a 3. ročníku jsou 2/3 části hodin použity na přírodovědná praktika. Výuka probíhá v laboratořích formou dvouhodinového bloku, třída je dělena na třetiny a cyklicky se střídají praktika z FY, CH a BI v třítýdenním cyklu.
  6. V hodinách označených indexem * jsou třídy děleny na polovinu (případně z organizačních potřeb je výuka mezitřídní ve skupinách).
  7. U předmětů označených indexem 1) je výuka organizována do mezitřídních skupin a výuka probíhá v rámci ročníku v blocích.