Jak se řeší absence žákyně a žáka ve výuce

1      Jak se řeší absence žákyně a žáka ve výuce

 

Uvedená pravidla a zásady konkretizují pravidla Školního řádu a  vychází z metodického pokynu č.j. 10 194/2002 – 14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.

 

1.1      Zásady uvolňování z výuky

 

1.1.1     Dlouhodobá neúčast ve výuce z předem známých důvodů

 

V případě uvolňování žáka z jiných důvodů než zdravotních (např. rodinné akce, rekreace apod.) je nutné, aby si zákonný zástupce, popř. žák stáhl z webové stránky školy prohlášení, které po vyplnění odevzdá třídnímu učiteli, a to alespoň týden dopředu.

 

 • Uvolnění na 1 – 5 dnů povoluje třídní učitel na základě písemné žádosti (ke stažení na stránkách školy)
 • Uvolnění na 6 a více dnů povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti (ke stažení na stránkách školy)

 

 

1.1.2     Neočekávaná neúčast ve výuce

 

 • Do 3 dnů od začátku nepřítomnosti oznámí prokazatelným způsobem zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák TU (nebo výchovné poradkyni) důvod nepřítomnosti.
 • V případě neoznámení důvodu nepřítomnosti žáka ve výuce do 3 dnů kontaktuje prokazatelným způsobem TU zákonné zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka. V případě zletilého žáka prokazatelně informuje TU i osoby s vyživovací povinností.

 

Zodpovědnost za absenci žáka z rodinných důvodů mají u nezletilých žáků rodiče (zákonní zástupci) nebo sami zletilí žáci. Pokud bude četnost těchto absencí vysoká a žák bude mít prospěchové problémy, ředitel školy pozve rodiče nezletilého žáka nebo zletilého žáka na jednání výchovné komise.

 

U nezletilých žáků budou veškeré žádosti a písemnosti vyřizovat jejich zákonní zástupci. U zletilých žáků si budou veškeré žádosti a písemnosti vyřizovat samotní žáci s tím, že jejich rodiče mohou potvrdit svým podpisem, že o dané záležitosti vědí.

 

1.2      Pravidla omlouvání absence ve výuce

 

O omluvení absence rozhoduje třídní učitel (ve zvláštních případech po poradě s ředitelem školy). Omluvenku předkládá žák třídnímu učiteli bezprostředně po návratu do školy, nejpozději do tří dnů.

 

1.2.1     Absence do 5 dnů

 

 • Zdravotní problémy – předkládá třídnímu učiteli podklady pro omlouvání u nezletilých žáků zákonný zástupce nebo sám zletilý žák
 • Rodinné důvody - předem písemná žádost třídnímu učiteli

 

1.2.2     Absence delší než 5 dnů

 

 • Zdravotní problémy (nemoc) - předkládá třídnímu učiteli podklady pro omlouvání u nezletilých žáků zákonný zástupce nebo sám zletilý žák (lze vyžadovat i doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem jako součást omluvenky)
 • Rodinné důvody a jiné důvody - předem písemná žádost řediteli školy, ke které se vyjadřuje třídní učitel, popř. výchovný poradce;

 

 

Předkládání podkladů k omlouvání absence se realizuje po domluvě s TU jedním z následujících způsobů:

 

 • Písemnou omluvenkou v žákovském průkazu
 • Omluvenkou přes modul Komens v EŽK – zákonným zástupcem
 • Po domluvě s TU je možno omlouvat i e-mailem
 • Žádost o uvolnění z rodinných důvodů

 

U nezletilých žáků budou veškeré žádosti a písemnosti vyřizovat jejich zákonní zástupci. U zletilých žáků si budou veškeré žádosti a písemnosti vyřizovat samotní žáci s tím, že jejich rodiče mohou potvrdit svým podpisem, že o dané záležitosti vědí.

 

1.3      Řešení neomluvené a zvýšené absence žákyně nebo žáka

 

1.3.1     Neomluvená nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin

 

 • Řeší třídní učitel se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo se zletilým žákem nejčastěji formou pohovoru, na který je zákonný zástupce nebo zletilý žák pozván doporučeným dopisem - pokud je neomluvená nepřítomnost žáka jasně prokázaná, může třídní učitel u menšího počtu hodin zvolit i formu písemného sdělení bez osobního pohovoru (doporučený dopis zákonnému zástupci nezletilého žáka nebo zletilému žákovi).     
 • Tato neomluvená absence je řešena i kázeňským opatřením: zpravidla důtkou třídního učitele při 3 – 5 neomluvených hodinách, důtkou ředitele školy při 6 – 10 neomluvených hodinách

 

1.3.2     Neomluvená nepřítomnost nad 10 vyučovacích hodin

 

 • Třídní učitel informuje ředitele školy, který svolává výchovnou komisi
 • Tato neomluvená absence je řešena i kázeňským opatřením - zpravidla podmíněným vyloučením ze studia.

 

1.3.3     Neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 vyučovacích hodin

 

 • Třídní učitel informuje ředitele školy, který svolává výchovnou komisi a zasílá bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu
 • Tato neomluvená absence je řešena i kázeňským opatřením - zpravidla podmíněným vyloučením ze studia.

 

Za neomluvenou nepřítomnost lze považovat tu nepřítomnost, která je jako neomluvená potvrzena výchovnou komisí, svolanou ředitelem školy na základě informace třídního učitele nebo výchovného poradce. Obdobný postup je uplatňován i při zvýšené omluvené nepřítomnosti, kterou se rovněž škola zabývá (podle metodického pokynu).

 

 

1.3.4     Zvýšená omluvená nepřítomnost

 

V případě zvýšené absence (80 a více hodin), která není způsobena nemocí či prokazatelnými zdravotními problémy, se uplatní obdobný postup jako u neomluvené nepřítomnosti.

 

 • Ředitel školy pozve rodiče nezletilého žáka nebo zletilého žáka na jednání výchovné komise.