Maturitní zkouška

Žáci mohou v rámci profilové maturitní zkoušky volit mezi maturitou z výtvarné výchovy, nebo maturitou z počítačové grafiky. Součástí obou z nich je i ústní zkouška z dějin umění. Hodnocení zkoušek je prováděno dle následujících kritérií:

Výtvarná výchova – kombinace ústní a praktické zkoušky

Praktická zkouška

se skládá ze dvou částí: kresby / malby (180 minut) a rozpravy nad předloženým závěrečným cyklem prací (maximálně 15 minut) a jeho hodnocení

Kresba / malba na dané téma (180 min), hodnocení tvoří 60 % známky praktické zkoušky

Hodnocení předloženého závěrečného cyklu prací vzniklých pod dohledem vyučujícího a rozprava nad závěrečným cyklem, hodnocení tvoří 40 % známky praktické zkoušky.

Kritéria hodnocení praktické zkoušky:

    • Kompozice (velikost, umístění ve formátu)
    • Tvar (velikost, proporce)
    • Perspektiva (zobrazení prostoru)
    • Světlo a stín - matérie (hmota, struktura, povrch)
    • Úroveň techniky (výraz, rukopis)

Ústní zkouška

Obsahem zkoušky jsou témata z volitelného předmětu Dějiny umění.

Výsledná známka se určí jako vážený průměr známek z ústní (60 %) a z praktické zkoušky (40 %).

 

Počítačová grafika a dějiny umění – ústní zkouška

Výsledná známka se určí jako vážený průměr známky z části týkající se grafiky a známky z části týkající se dějin umění spolu se známkou ze závěrečné práce vzniklé pod dohledem vyučujícího.

ústní zkouška z počítačové grafiky -  (úkol v grafickém programu + příslušná teorie) - 40 %

ústní zkouška z dějin umění  - 40 %

závěrečná práce (práce vzniká ve 2.pol. pod dohledem vyučujícího) - 20 %