Maturitní zkouška

Žáci mohou v rámci profilové maturitní zkoušky volit mezi maturitou z výtvarné výchovy, nebo maturitou z počítačové grafiky. Součástí obou z nich je i ústní zkouška z dějin umění. Hodnocení zkoušek je prováděno dle následujících kritérií:

Výtvarná výchova – kombinace ústní a praktické zkoušky

Praktická zkouška

se skládá ze dvou částí: kresby / malby (180 minut) a rozpravy nad předloženým závěrečným cyklem prací (maximálně 15 minut) a jeho hodnocení

Kresba / malba na dané téma (180 min), hodnocení tvoří 60 % známky praktické zkoušky

Hodnocení předloženého závěrečného cyklu prací vzniklých pod dohledem vyučujícího, hodnocení tvoří 40 % známky praktické zkoušky.

Kritéria hodnocení praktické zkoušky:

  • zvládnutí formátu
  • kompozice
  • světlo a stín, popř. barevná kompozice
  • úroveň techniky

Ústní zkouška

Obsahem zkoušky jsou témata z volitelného předmětu Dějiny umění.

Výsledná známka se určí jako vážený průměr známek z ústní (60 %) a z praktické zkoušky (40 %).

 

Počítačová grafika a dějiny umění – ústní zkouška

Výsledná známka se určí jako vážený průměr známky z části týkající se grafiky a známky z části týkající se dějin umění spolu se známkou ze závěrečné práce vzniklé pod dohledem vyučujícího.

ústní zkouška z počítačové grafiky -  (úkol v grafickém programu + příslušná teorie) - 40 %

ústní zkouška z dějin umění  - 40 %

závěrečná práce (práce vzniká ve 2.pol. pod dohledem vyučujícího) - 20 %