Škola v Evropě, Evropa ve škole 2020/2021

Název projektu: Škola v Evropě, Evropa ve škole

Registrační číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA101-0077552

Program: ERASMUS+

Klíčová akce 1 (KA1) - Projekty mobility osob

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2020

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2021

Rozpočet projektu: 29 858 €

Cíl projektu: V souladu s EPR plánem školy realizovat jednak mobility na partnerských školách ve formě výukových pobytů(2 mobility) a  job-shadowingu (1 mobilita) na partnerských školách a jednak mobility na specifických metodických a jazykových kurzech (11 mobilit).

Aktivity projektu:

A) Výukové pobyty (teaching asignment) na partnerských školách

1) Bobergsgymnasiet, Box 116, 841 22, Ange, Švédsko - srpen - září 2021 (AJ)
Přínosem mobility bude seznámení se se způsobem výuky AJ ve Švédsku, které dosahuje ve výuce angličtiny výborných výsledků, a také s dalšími možnostmi využití ICT v hodinách.

2) Centro de Formación Somorrostro, Barrio San Juan, 10, Muskiz Španělsko - listopad 2021 (ZE - TV)
Praktická aplikace metody CLIL (AJ) do výuky sdíleného předmětu zeměpis – dějepis na španělské škole s důrazem na regionální geografii z historického a přírodního kontextu v návaznosti na současný politický vývoj. Rozvoj komunikačních a jazykových kompetencí.

B) Stínování (job-shadowing) na partnerských školách

1) Gymnasium Philippinum Marburg, Leopold-Lucas-Straße 18, Marburg, Německo – září 2021 (NJ – ČJ)
Hospitace hodin literatury a jazyka, možnost zapojení do výuky a nácviku praktických dovedností, textová analýza, podklady pro tvorbu podpůrných didaktických materiálů především pro skupinovou práci. Aktivizační cvičení pro samostatnou práci v rámci školní i domácí přípravy.

C) Metodické a jazykové kurzy

1) Innovations in Language Teaching Methodology – květen 2021 (AJ)

Tento kurz se zaměřuje na inovativní motivační strategie, alternativní metody výuky a nové dovednosti pro učitele 21. století. Hlavní náplní kurzu bude ukázat, jak motivovat a inspirovat studenty dnešní doby k využití jejich potenciálu. Důraz bude kladen na nejnovější mnemotechnické pomůcky při výuce cizích jazyků.  Účastníci kurzu budou mít k dispozici nejnovější materiály a budou moci srovnávat své poznatky s kolegy z jiných zemí.

2) Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention –  září 2021 (AJ - DĚ)

Tento kurz byl vytvořen pro učitele, kteří chtějí vést své třídy nevyhnutelným napětím, relačními zápasy a agresivním chováním studentů, které může bránit učení a vytvářet nepříznivé prostředí ve třídě. Účastníci se naučí rozlišovat mezi konflikty, různými formami šikany a alternativními formami agrese, které se mohou poškodit akademickou motivací, sebevědomím a budováním komunity. Učitelé prozkoumají zdravé aspekty konfliktů a naučí se strategie, které podporují efektivnější komunikační a sociální dovednosti, prostřednictvím řady aktivit snadno přizpůsobitelných každé třídě.

3) Learning by Doing – říjen 2021 (AJ - ŠJ)

Kurz se zabývá všemi fázemi vytváření digitální učebny od tvorby učebních  materiálů po interaktivní hodnocení, tak, aby se usnadnila práce učitele. V kurzu se naučíme, jak používat nástroje pro spolupráci, které mohou být využity v metodice tzv. Flipped Classroom.  Kurz je také zaměřen na vyhledávání vhodných a dostupných videí a jiných audiovizuálních zdrojů např. na Khan Academy a TedEd a jejich úpravě pomocí  Audacity, Show Me, Video Pád, iMovie, Picasa a jejich využívání v interaktivních aktivitách. V neposlední řadě je kurz zaměřen na Project Based learning s využitím blogů (Blogger), místa pro spolupráci na projektech (Wiki) a tvorbu vlastních stránekGoogle sites.

4) Intensive French Couses – říjen 2021 (FJ – ČJ)

Cílovou skupinou kurzu jsou učitelé a zaměstnanci školy (ZŠ, SŠ). Absolvování kurzu vede k rozvinutí jazykových kompetencí dle Evropského referenčního rámce pro jazyka (CEFRL). Metodologie kurzu zahrnuje vyvážený poměr všech lingvistických dovedností – poslech, mluvení, psaní a čtení. Prostřednictvím interakce s účastníky kurzu z jiných evropských zemí si kurz klade za cíl sdílení příkladů dobré praxe. Kurz přinese nové profesní kontakty. Motivuje a povzbuzuje účastníky k pochopení použitých autentických a aktuálních kulturních, sociálních, jazykových elementů. Mezikulturní výměna zkušeností je v rámci kurzu silně podporována formou konkrétních projektových aktivit (atelier, jeux de roles, diskuze, práce ve skupinách…). Kurz je zaměřen rovněž na využívání moderních technologií při výuce cizích jazyků (ICT), součástí jsou digitální metodologické učební materiály.

5) ICT in My Classroom: – duben 2021 (NJ)

Kurz je zaměřen na učitele, kteří chtějí integrovat a dále rozvíjet využívání vzdělávacích technologií ve svých učebnách. Kurz je zaměřen na učitele všech úrovní dovedností, protože materiály kurzu a workshopy budou přizpůsobeny potřebám účastníků kurzu a výzvám, kterým čelí.

6) Outdoor Learning and Sustainability – říjen 2021 (BI - ZE)

Kurz je určen pro všechny učitele, kteří mají vášeň pro učení mimo učebnu; a je vhodný pro učitele přírodních věd, techniky a technologie (STEM) a zeměpisu, podnikání a ekonomiky, etiky a filozofie. Kurz se bude konat v lokalitách ve Španělsku. Účastníci budou mít jedinečnou příležitost být součástí místního městského a venkovského životního stylu a prozkoumat krásné okolní přírodní prostředí.

7) Outdoor education: a new way of teaching and learning – listopad 2020 (ŠJ -SV)

Cílem tohoto kurzu je poskytnout účastníkům nástroje, nápady a osvědčené postupy a praktické zkušenosti a znalosti z první ruky o tom, jak integrovat venkovní vzdělávání do formálního vzdělávání. Seznámení s klíčovými prvky a trendy venkovního vzdělávání a výukou mimo učebnu, zásady a kulturní aspekty venkovního vzdělávání; navrhovat, plánovat a realizovat inspirativní outdoorové vzdělávací aktivity.

8) TIME TO ACT- NON FORMAL EDUCATION THROUGH IN &OUTDOOR METHODS TO EMPOWER STUDENTS ACTIVE PARTICIPATION - září 2021 (AJ - ŠJ)

Co je to Outdoor Education a jeho typy, praktické workshopy – teambuilding, divadlo, natáčení videí, týmové hry, jak motivovat studenty k OE, partnerství pro další projekty, 2 návštěvy v místních školách.

9) ICELAND ENVIRONMENTAL AND OUTDOOR EDUCATION – červenec 2021 (FY - MA)

Kurz zaměřený na aktivity v přírodě, principy environmentální výchovy, tvorba integrované metodiky, rozvoj jazykových a komunikačních dovedností využitelných u metody CLIL. Hlavními metodami budou praktická školení, spolupráce, různé aktivity a diskuse. Cílem je naučit se pracovat s venkovním prostředím jako učebnou a učebními prostředky, pracovat se zkušenostním učením a senzorickým vědomím jako podporou učení ve škole, rozvíjet osobní a společenské dovednosti prostřednictvím outdoorových aktivit a vyučování, porozumět zdravotnímu přínosu získanému tím, že učíme se venku. Získat poznatky o teoretické základně výchovné pedagogiky, výzkumu a literatury, dozvědět se o outdoorové pedagogice.

10) Kurz všeobecné španělštiny - červen 2021 (TV)

Kurz španělštiny pro nejazykáře, dopolední i odpolední výuka probíhá v malých skupinách a je zaměřena především na rozvoj ústní komunikace.

11) English for Teachers  - červenec 2021 (IF)

Cílem kurzu je zlepšit jazykové dovednosti a vyměňovat si odborné a kulturní zkušenosti. K dosažení těchto cílů je celý program kurzu založen především na aktivní účasti a efektivní komunikaci. Vyučované moduly navíc kombinují jazykové, vzdělávací a kulturní aspekty. Během cvičení angličtiny si účastníci mohou vyměňovat odborné zkušenosti.