Otevřená škola 2016/2017

Charakteristika projektu

 

Název projektu: Otevřená škola

Registrační číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA101-023235

Program: ERASMUS+

Klíčová akce 1 (KA 1) - Vzdělávací mobilita jednotlivců

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2016

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2017

Rozpočet projektu: 12 986 €

Cíl projektu: V souladu s EDP plánem školy realizacovat jednak mobility na partnerských školách ve formě job-shadowingu (6 mobilit) a jednak mobility na specifických metodologických kurzech (4 mobility).

Aktivity projektu:

V prvním případě, který vnímáme z hlediska přínosu pro školu jako prioritní, uskutečníme mobility stínování našich pracovníků na partnerské školy:

1) Albert Schweitzer Gymnasium Limbach-Oberfrohna, Německo – 2 pracovníci
2) Gymnázium Partizánske, Slovensko – 2 pracovníci
3) Colegio Santo Domingo FEFC, Španělsko – 1 pracovník
4) Colegios Ramón y Cajal, Španělsko – 1 pracovník
Tyto mobility mají přímý dopad na naplňování všech priorit školy. Jejich cílem je v první řadě možnost učitelů a vedoucích pracovníků získat nové poznatky a podněty v průběhu působení na partnerské škole, získat inspiraci při pozorování práce zahraničních kolegů a toto následně přenést do prostředí naší školy. Možnost mobilit je předem dohodnuta se všemi partnerskými institucemi, po případném schválení budou sepsány smlouvy. Celkem předpokládáme v této oblasti 6 mobilit, které plánujeme uskutečnit v rovnoměrně průběhu školního roku 2016 – 2017. Předpokládáme, že se zapojí vyučující přírodovědných předmětů, humanitních předmětů, cizích jazyků a zástupce vedení školy.

V rámci realizace kurzů a školení v zahraničí jsme se rozhodli jako škola podpořit 4 vybrané metodické kurzy, které jsou unikátní svým obsahem a zaměřením. Účastníkům nabízí získání specifických znalostí a dovedností, které jsou v souladu s prioritami školy. Vybrané kurzy jsou tematicky zaměřeny na jak na rozvoj profesionálních kompetencí, jednotlivých vyučujících, tak také rozvíjí měkké dovednosti. Velký důraz je kladen na moderní výukové metody a jejich využití v konkrétních předmětech, mezipředmětové přesahy a vazby.
V období 2016/2017 budeme realizovat na následující kurzy:
1) Empowerment in ICT Skills – Making Use of Technology Tools (ETI – Executive Training Institute) - kurz je zaměřený na využití a integraci ICT dovedností do výuky anglického jazyka, využití metod vzdělávání podporované technologiemi, informatika, kódování, digitální vzdělávání, mediální gramotnost, komunikační dovednosti. Získání a rozvíjení digitálních kompetencí je pro učitele nezbytné ke zvýšení efektivity procesu učení a zvýšení motivace žáků. (1 účastník - učitel AJ)
2) Structured Study Visit to Schools/Institutes & Training Seminar in FINLAND - program kombinuje návštěvy a observace výuky ve školách a vzdělávacích zařízeních cílové země s metodologickým kurzem. Zahrnuje setkání a navazování kontaktů s pedagogy a vedením těchto institucí (s možností následné spolupráce v rámci eTwinningu), seznámení se s použitím inovativních metod výuky v praxi, workshopy zaměřené na výměnu poznatků a zkušeností s dalšími účastníky. Jedná se tedy vlastně o kombinaci metodologického kurzu a job shadowingu. (1 účastník - učitel AJ)
3) Kreativer Unterricht Deutsch als Fremdsprache: Methoden und Umsetzung - kurz nabízí moderní přístupy v oblasti metodologie a výuky němčiny jakožto cizího jazyka s důrazem na zefektivnění výchovně vzdělávacího procesu, zatraktivnění výuky moderními motivačními prostředky, podporou zapojení studentů do projektových aktivit a tím i zlepšení výsledků vzdělávání. Kurz podporuje využívání moderních technologií ve výuce, kreativní tvorbu učebních plánů, obsahuje metodický workshop a celkově vede účastníky ke kooperativnímu vyučování cizího jazyka. (1 účastník - učitel NJ)
4) Ancient Greek History and Culture - kurz se zaměřuje na poskytování lepších poznatků o starověké řecké kultuře a historii. Zahrnuje metodické přístupy, skupinovou práce, návštěvy místních škol, modely výuky starověké řecké historie a kultury, studijní návštěvy kulturních památek, návštěvy kulturních akcí.  Účastníci navštíví různé školy v okolí a budou diskutovat s učiteli a řediteli na toto téma. (1 účastník - učitel DĚ)