Moderní učitel pro třetí tisíciletí 2017/2018

 

Charakteristika projektu

 

Název projektu: Moderní učitel pro třetí tisíciletí

Registrační číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA101-034547

Program: ERASMUS+

Klíčová akce 1 (KA 1) - Vzdělávací mobilita jednotlivců

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2018

Rozpočet projektu: 18 133 €

Cíl projektu: V souladu s EDP plánem školy realizovat jednak mobility na partnerských školách ve formě job-shadowingu (6 mobilit) a jednak mobility na specifických metodologických kurzech (7 mobilit).

Aktivity projektu:

V rámci první skupiny aktivit projektu - stínování uskutečníme mobility našich pracovníků na partnerské školy:

1) Albert Schweitzer Gymnasium Limbach-Oberfrohna, Německo – 2 pracovníci
2) Gymnázium Partizánske, Slovensko – 3 pracovníci
3) Istituto di Istruzione La Rosa Bianca, Cavalese, Itálie – 1 pracovník

Velkou výhodou mobilit tohoto typu je možnost vysílající školy zcela přizpůsobit program a cíl nastaveným prioritám školy samozřejmě po dohodě s partnerskou školou. Tyto mobility mají přímý dopad na naplňování všech priorit školy.
V rámci projektu počítáme s mobilitami na třech partnerských školách, z nichž se dvěma (Slovensko a Německo) spolupracujeme již delší dobu, a to nejen v rámci job-shadowingu, ale i na řadě dalších projektů, a vzájemná spolupráce je bezproblémová. Zbývající instituci, italskou školu, uvádíme jako partnera pro stínování poprvé, ale škola má v této oblasti bohaté zkušenosti a veškeré detaily stínování jsou dohodnuty s vedením školy dopředu. Tato škola byla vybrána z toho důvodu, že je svou velikostí a zaměřením velmi podobná našemu gymnáziu, realizuje velké množství mezinárodních projektů a je to náš první partner z této země. Dalším důvodem, proč jsme zvolili tuto instituci, je využití metody CLIL ve výuce.

V rámci realizace kurzů a školení v zahraničí jsme se rozhodli jako škola podpořit 7 vybraných metodologických kurzů, které jsou unikátní svým obsahem a zaměřením. Účastníkům nabízí získání specifických znalostí a dovedností, které jsou v souladu s prioritami školy. Vybrané kurzy jsou tematicky zaměřeny jak na rozvoj profesních kompetencí jednotlivých vyučujících, tak také rozvíjí měkké dovednosti. Velký důraz je kladen na moderní výukové metody a jejich využití v konkrétních předmětech, mezipředmětové přesahy a vazby.

V období 2017/2018 zrealizujeme na následující kurzy:
1) Creative Teaching in the Secondary CLIL Classroom - kurz je zaměřený na zefektivnění organizace výchovně vzdělávacího procesu a zlepšení výsledků vzdělávání . Konkrétně se jedná o propojení jazykové výuky s výukou všeobecného předmětu. (1 učitel dějepisu)
2) CLIL Technology a ICT Tools for Teachers working with CLIL - zaměření tohoto kurzu je v maximální možné míře představit různé techniky CLIL. Kurz je jednoznačně postaven na praktické aplikaci do výuky. (1 učitel zeměpisu)
3) Identification, Motivation and Support of Mathematical Talents in European Schools - kurz je zaměřen na vyhledávání a podporu studentů talentovaných na matematiku. Nabízí získání zkušeností s prací s nadanými studenty na evropských školách – způsoby vyhledávání, motivace a podpory těchto studentů. (1 učitel matematiky)
4) Formation Professeurs de Français - kurz se zabývá metodologií a pedagogikou výuky francouzštiny jako cizího jazyka. Kurz nabízí sdílení příkladů dobré praxe s dalšími pedagogy FJ z celého světa, workshopy, nové metody a techniky výuky. (1 učitel francouzštiny)
5) Creative Teaching in the Secondary and Adult English Language Classroom - kurz podporující kreativní přístup k výuce a přípravu živých a interaktivních vyučovacích hodin. Kurz naučí, jak dosáhnout zefektivnění organizace výchovně vzdělávacího procesu a zlepšení výsledků vzdělávání (1 učitel českého jazyka)
6) Project Based Learning in the Classroom: Setup, Integration and Reflection - kurz poskytuje účastníkům potřebné dovednosti při plánování, zpracovávání, rozvoji a implementaci evropských projektů do výuky, vše za použití nejmodernějších technologií.  (1 učitel angličtiny)
7) Spice Up your Teaching Ideas -Language Teaching Methodology in Practice Today - kurz nabízí širokou škálu moderních výukových přístupů a aktivit zaměřených na zatraktivnění výuky s přihlédnutím na dnešní zájmy žáků. (1 učitel španělštiny)