Ruský jazyk

Výuka v předmětu Ruský jazyk směřuje k získání základů jak mluvené, tak i psané formy jazyka, ke schopnosti domluvit se v každodenních situacích a aktivně jazyk používat. Gramatika se probírá s ohledem na komunikační schopnosti žáků. Předmět umožňuje studentům osvojit si schopnost dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých tématech. Žáci musí rovněž porozumět čtenému textu, který výběrem slov odpovídá jejich jazykové úrovni. Výuka ruského jazyka ve čtyřletém gymnáziu umožňuje dovést receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti na úroveň B1podle Společného referenčního rámce pro jazyky.

Volba ruštiny jako dalšího cizího jazyka u žáků osmiletého studia dovede jejich znalosti minimálně na úroveň B2. Vyšší hodinová dotace umožní častější studium autentických materiálů z internetu i hlubší seznámení se s ruskou kulturou, zejména literaturou, hudbou, a výtvarným uměním, a jistě přiláká na naši školu i rodilé mluvčí - lektory. V budoucnu snad  budeme moci využít i možnosti recipročních výměn a naplnit případné zájezdy do této bezesporu zajímavé země.