Metodik prevence

Vítejte na stránkách školního metodika prevence (ŠMP)!

Na úvod se pokusíme zodpovědět otázku:

  • Jaká je role ŠMP ve škole a v čem Vám může metodik prevence pomoci?

Práce ŠMP začíná v okamžiku, kdy výchovné či vzdělávací problémy zasahují do oblasti rizikových (patologických) jevů.
Jeho úkolem je:
- připravovat a zajišťovat programy, které mají pomoci při  předcházení rizikovým jevům v chování a jednání žáků (učitelů, rodičů)
- pomáhat všem zúčastněným při rozpoznání a zajištění včasné intervence v krizových  situacích.

Jedná se především o tyto oblasti:

- záškoláctví, týrání a zneužívání dětí, domácí násilí
- projevy násilí (fyzické, verbální), šikana, kyberšikana
- rasismus, xenofobie, závislost na politickém a náboženském extremismu,
- vandalismus, kriminalita, delikvence,
- užívání návykových látek - závislosti (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky)               - onemocnění HIV/AIDS a další nebezpečné infekčními nemoci (žloutenka)
- netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)
- poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

Při předcházení uvedených jevů se ŠMP věnuje metodické a koordinační činnosti - přípravě, organizaci a realizaci preventivních aktivit, vzdělávacích programů a akcí (pro žáky, učitele i rodiče), které probíhají částečně ve výuce, ale převážně v době mimo vyučování i mimo školu. Jedná se např. o adaptační pobyty, orientační dny, sportovní kurzy, exkurze, výlety, přednášky a besedy (JáMy) apod.  

Další práce ŠMP spočívá v informační a poradenské oblasti, péče o dokumentaci (viz minimální preventivní program – MPP na daný školní rok), dále přímá pomoc při komunikaci mezi účastníky výchovného a vzdělávacího procesu, zasáhnou-li do něj výše zmiňované jevy.

V některých ohledech se činnost ŠMP prolíná s prací výchovného poradce (problematika záškoláctví). Metodik prevence většinou neřeší studijní výsledky žáků a také běžné výchovné problémy a kázeňské přestupky, pokud se nedotýkají výše zmíněných oblastí.

  • Jak se jako žák nebo rodič mám na metodika prevence obrátit?

Ve většině případů (kdy nehrozí riziko z prodlení - tzn. nemusíme jednat okamžitě)
kontaktujte vždy třídního učitele (TU) a požádejte ho o pomoc či radu. Není-li pomoc TU možná, obraťte se na výchovného poradce nebo školního metodika prevence, popřípadě na vedení školy (zástupce nebo ředitel).

Schůzky sjednávejte telefonicky nebo mailem.

Kontakty

ŠMP – Mgr. Vlastimil Hrbáček, 577 585 121, hrbacek@gymzl.cz

• kancelář školy – 577 585 505, gz@gympl.cz

• statutární zástupce ředitele – Mgr. Pavel Simkovič, 577 585 507, simkovic@gymzl.cz

• výchovná poradkyně – Mgr. Jana Dvořáčková, 577 585 503, dvorackova@gymzl.cz

Pokud se chci poradit zcela anonymně

• Linka SOS – 575 431 333, sos@zlín.zlín

Obecné informace (MŠMT)

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/prevence

 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO Š.R. 2023/2024