Pravidla pro poskytování informací

Informace pro veřejnost

zveřejněné v intencích zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Gymnázium, Zlín, Lesní čtvrť 1364 je v souladu s § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinným za podmínek, stanovených tímto zákonem, poskytovat veřejnosti informace vztahující se k jeho působnosti.

1. Způsob založení

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.j. 14 691/2001-14 ze dne 30. března 2001 se příspěvková organizace Gymnázium, Zlín, Lesní čtvrť 1364, stává s účinností od 1. 4. 2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje.
Gymnázium, Zlín, Lesní čtvrť 1364, je právnickou osobou. Statutárním orgánem gymnázia je ředitel.

2. Působnost a pravomoc ředitele

A. Ředitel řídí školu, předškolní zařízení nebo školní zařízení, a pokud jsou právnickými osobami, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce. Ředitel odpovídá za splnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy, předškolního zařízení nebo školního zařízení a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků; odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost rady školy, pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření,kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků. Ředitel odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o hospodaření školy. Ředitel školy zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy.

B. Ředitel rozhoduje

a) o přijetí ke studiu ve středních školách, speciálních středních školách a odborných učilištích,
b) o přerušení studia,
c) o přiznání a odnětí stipendia a hmotného zabezpečení žáků středních škol,
d) o podmíněném vyloučení ze studia a o vyloučení ze studia,
e) o výši příspěvků v jednotlivých případech na školní stravování,
f) o žádosti žáka ke změně studijního nebo učebního oboru a opakování ročníku po splnění povinné školní docházky.

C. Ředitel může povolit zejména změnu studijního nebo učebního oboru a opakování ročníku po splnění povinné školní docházky.

D. Ředitel může podle místních potřeb a podmínek na základě požadavků orgánů, které zřídily školu nebo školské zařízení, popřípadě jiného subjektu, upravit výchovně vzdělávací proces školy v rozsahu stanoveném učebními plány. Pokud tato úprava vyvolá zvýšené náklady, ředitel stanoví jejich výši a způsob úhrady projedná se zřizovatelem.

3. Údaje o jmenování ředitele školy.

Ředitel školy RNDr. Jan Chudárek byl jmenován do funkce od 1. ledna 2005 rozhodnutím Rady Zlínského kraje č. 1103/R26/04 ze dne 4. listopadu 2004.

4. Pracovníci pověření přijímáním a vyřizováním písemných žádostí o poskytnutí informací a koordinací vyřizování ústních žádostí o poskytnutí informací

Přijímáním žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. je pověřena Marie Večerková, sekretářka ředitele. V době nepřítomnosti pověřené pracovnice přijímá žádosti o informace Helena Barboříková, účetní školy.

5. Administrativní postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů stanovený vládní vyhláškou č. 150/1958 Ú.l.

Stížnosti se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době. Stížnosti došlé na školu se opatří podacím razítkem školy a zaevidují se pod značkou odlišující běžnou korespondenci. Zaevidovaná stížnost se postoupí k vyřízení pracovníkovi, který byl určen pro vyřizování agendy stížností. Šetření přijatých stížností, podnětů a oznámení koordinuje ředitel školy.

6. Administrativní postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zákonem č. 106/1999 Sb.

- Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat). Žádost je podána dnem, kdy ji škola obdržela.
- Pokud tazatel žádá dálkovou formou o informaci, musí být zřejmé, kdo o informaci žádá. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona a žádost se odloží.
- Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej povinná osoba k podání žádosti v písemné formě. Tato pak bude vyřízena jako písemná žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.
- Pokud je písemná žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.
- Pokud je požadovaná informace mimo působnost školy, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do tří dnů žadateli.
- Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti.

7. Postup při rozhodování o odvoláních

- Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat odvolání k OŠMS KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 760 01, prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.
- O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace vydaném ředitelem školy rozhodne OŠMS KÚ Zlínského kraje do 15 dnů od předložení odvolání ředitelem školy. Pokud OŠMS KÚ Zlínského kraje v uvedené lhůtě nerozhodne, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým zamítl odvolání a potvrdil napadené rozhodnutí. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
- Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, tím není dotčena možnost soudního přezkoumání rozhodnutí o odvolání.

8. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí

- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- Zákoník práce č. 65/1965 Sb., se změnami a doplňky
- zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- zákon č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí České republiky (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
- vládní vyhláška č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
- zákon č. 258/1996 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon v úplném znění)
- zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
- nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
- nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška MŠMT č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců
- vyhláška MŠMT č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška MŠMT č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška MŠMT č. 10/1997 Sb.,o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu na středních školách zřizovaných státem
- vyhláška MŠMT č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška MŠMT č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách
- vyhláška MF č. 205/1991 Sb., o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění pozdějších předpisů
- a další.

Výše zmíněné předpisy jsou na požádání k dispozici u pracovnice pověřené poskytováním informací každý pracovní den v pracovní dobu (od 7:00 do 15:00 hodin).

9. Hrazení nákladů

a) Věcné náklady:
- u písemné formy základní poplatek 5,- Kč (rozsah 1 - 5 stran formátu A4, 1 - 2 strany formátu A3), za každou stranu navíc formátu A4 1,- Kč, formátu A3 2,- Kč
- v disketové podobě - disketa 20,- Kč, kopírování 10,- Kč/disketa
b) Poplatek za telefon, e-mail: 3,- Kč/impuls
c) Poštovní poplatky - dle skutečných nákladů

Úhrada se vypočte jako součet případných nákladů.
Způsob úhrady:
- hotově do pokladny školy
- poukázáním na účet školy - Komerční banka, pobočka Zlín, číslo účtu 2836-661/0100

Škola může požadovat poskytnutí zálohy předem.

12. Výroční zpráva za předcházející rok o činnosti v oblasti poskytování informací

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, byla zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací zveřejněna.RNDr. Jan Chudárek
ředitel školy