Chceme být lepší! 2019/2020

Název projektu: Chceme být lepší!

Registrační číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-0060500

Program: ERASMUS+

Klíčová akce 1 (KA1) - Projekty mobility osob

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2019

Datum ukončení projektu: 30. 9. 2021

Rozpočet projektu: 23 570 €

Cíl projektu: V souladu s EPR plánem školy realizovat jednak mobility na partnerských školách ve formě job-shadowingu (2 mobility) a jednak mobility na specifických metodologických kurzech (9 mobilit).

Aktivity projektu:

A) Stínování (job-shadowing) na partnerských školách

1) Collège Emilien Adam de Villiers, Boite 8A, Chemin départemental 29, 97410 Saint-Pierre, Réunion – listopad 2019 (FJ – ČJ)
Kombinace hospitace a praktické stáže v moderní frankofonní škole, srovnání výukových metod a pedagogiky cizích jazyků i mateřského jazyka, akcent na komparaci projektového vyučování ve výuce jazyků (rozvoj, organizace, motivace žáků, příklady dobré praxe, způsoby hodnocení a specifika klasifikace), možnosti zařazení projektového vyučování do vzdělávacího plánu školy.
2) Colegio El Rebollet Cooperativa Valenciana, Valencia, Španělsko – březen 2020 (ŠJ)
Návštěva a observace výuky ve škole, se kterou jsme navázali kontakt díky eTwinningovém projektu. Využití interaktivních učebnic ŠJ a nových technologií ve výuce.

B) Metodické a jazykové kurzy 

1) The Natural Habitat of the Mediterranean Region – září 2019 (BI - ZE)
Kurz je zaměřen na přírodní bohatství středomořského regionu (suchozemské i mořské ekosystémy, geologie, kultura, historie …) a způsoby i význam ochrany tohoto bohatství pro příští generace.

2) Nature is a fantastic classroom – srpen 2019 (Fy – Ma)
Cílem je naučit se pracovat s venkovním prostředím jako učebnou a učebními prostředky, pracovat se zkušenostním učením a senzorickým vědomím jako podporou učení ve škole, rozvíjet osobní a společenské dovednosti prostřednictvím outdoorových aktivit a vyučování, porozumět zdravotnímu přínosu získanému tím, že učíme se venku. 

3) Using Technology in the Classroom – září 2019 (AJ)
Tento kurz se zaměřuje na využití nejnovějších ICT technologií ve třídě a na nové dovednosti pro učitele 21. století. Naučí nás, jak efektivně zapojit ICT technologie do procesů ve třídě. Mnoho učitelů si neuvědomuje, kolik možností jim nabízí digitální třída.

4) Cours de français Intensif 2020 – březen 2020 (FJ – ČJ)
Náplní kurzu je rozvoj jazykových kompetencí FJ účastníka (čtení, poslech, psaní, mluvení) formou individuální, párové a skupinové práce, diskuse, debaty, hraní rolí, prezentace a psaní. 

5) Microsoft for Education: powerful tools to create, share and inspire – říjen 2019 (AJ – ŠJ)
Kurz umožňuje učitelům začít plně využívat platformu Microsoft 365 a odhalovat nástroje a techniky, které mohou začlenit do své výuky. Kurz se bude týkat všech nejdůležitějších programů rodiny Microsoft: převážně Sway, Stream, One Note, Teams a One Drive.

6) Curso práctico de 1 semana - perfeccionamiento y reciclaje para profesores no-nativos de español como lengua extranjera – květen 2021 (ŠJ)
Kurz nabízí širokou škálu moderních výukových přístupů a aktivit zaměřených na zatraktivnění výuky s přihlédnutím na dnešní zájmy studentů. Kurz obsahuje tři hlavní složky. Zaměří se na využití moderních technologií ve výuce cizích jazyků, seznámí nás s mnoha webovými stránkami, odkazy a online nástroji, zaměří se na kreativní tvorbu učebních materiálů.

7) TR1 Intensive General English – říjen 2019 (ZE - TV)
Tento jazykový kurz je zaměřen na zvýšení dovedností v oblastech: plynulé mluvené vyjadřování, poslech, čtení a gramaticky správné psaní. Výstupem kurzu je rozšíření a upevnění komunikativních kompetencí mezi učitelem a žáky při výuce metodou CLIL v zeměpise. Dále je zde kladen důraz i na používání hovorového jazyka, který je žákům bližší a více využívaný v běžné mimoškolní komunikaci.

8) Fluency and English Language Development for Educational Staff - říjen 2019 (IF)
Anglický jazykový kurz pro učitele zaměřený na rozvoj jazykových dovedností, hlavně komunikaci (plynulost, slovní zásoba, výslovnost). Účastníci kurzu jsou rozdělení podle své jazykové úrovně. Kurz je ideální pro učitele, kteří si přejí rozvíjet své plynulost a komunikační dovednosti, aby se mohli lépe a sebevědomě vyjádřit v angličtině. 

9) Soft Skills for Strong Teachers – září 2019 (AJ)
Kurz je zaměřen na zlepšení soft skills ve stále náročnějším školním prostředí z hlediska komunikace učitel-žák, učitel-třída, učitel-učitel. Kurz rozvíjí verbální, neverbální komunikační prostředky, práci s motivací jak na straně učitele, tak žáka a zaměřuje se na předcházení a řešení konfliktních situací, jako i zvládání stresových situací, kterým jsou účastníci procesu učení vystavování ve stále větší míře.