Vybudování nové laboratoře chemie, odborných učeben a poslucháren

NÁZEV PROJEKTU:            Vybudování nové laboratoře chemie, odborných učeben a poslucháren

REG. Č.:                                CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002262

Hlavní aktivitou projektu je pořízení vybavení přírodovědných učeben a jedné jazykové učebny tak, aby odpovídaly potřebám žáků a učitelů a vytvářely příjemné a motivační prostředí k učení.

Projekt zahrnuje především nákup vybavení pro učebny a laboratoře přírodovědných předmětů (chemie, biologie, fyzika) a také jedné jazykové učebny, tak aby splňovaly požadavky moderní výuky, hygienické normy a vytvářely příjemné prostředí motivující žáky ke studiu těchto předmětů. Obecně se jedná o vybavení učitelských a žákovských pracovišť, pořízení doplňkového nábytku, skříní, měřicích senzorů a digitální techniky, která je nutná pro moderní formu vyučování, tak aby měli žáci možnost získávat nejenom praktické přírodovědné a jazykové kompetence, ale také kompetence spojené s digitálními technologiemi.

Realizací projektu dojde k vybudování moderní, komplexní a bezpečné školní sítě LAN, která umožní pokrytí celého školního areálu kvalitním připojením k internetu a k službám vnitřní sítě pro zaměstnance i žáky školy. Požadavkem bude naplnění nejnovějších rychlostních a bezpečnostních standardů pro tento typ sítě, což bude v souladu s minimálními požadavky na konektivitu, které jsou uvedeny ve specifických pravidlech výzvy IROP pro střední školy.

Cílem projektu je investiční podpora přírodovědného a jazykového vzdělávání na škole, díky čemuž dojde ke zkvalitnění výuky, a to prostřednictvím modernizace a nově pořízeného zařízení a vybavení. Do projektu je zahrnuto také vybudování moderní, komplexní a bezpečné školní sítě LAN, která umožní pokrytí celého školního areálu kvalitním připojením k internetu a k službám vnitřní sítě pro zaměstnance a žáky školy.

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.