Ochrana osobních údajů

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín, IČO 0055910, je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

    1. přijímací řízení ke vzdělávání na střední škole,
    2. zajištění středního vzdělávání,
    3. zapojení do vzdělávacích programů Evropské unie,
    4. zájmové vzdělávání ve škole.

Kontaktní adresa správce:

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, adresa: Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín, IČ: 00559105, telefon: +420 577 585 111, e-mail: gz@gymzl.cz, ID datové schránky: se8w9pi, elektronická podatelna: podatelna@gymzl.cz

 

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

adresa: Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín, telefon: +420 577 585 124, e‑mail: poverenec.oou@gymzl.cz, ID datové schránky: se8w9pi

 

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi příspěvkovou organizací Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.