Informační zdroje k volbě povolání

Kde si můžete nechat poradit?

Nevíte, jaké zvolit povolání?
Máte vysněné povolání, ale nevíte, kterou vysokou školu vystudovat?
Jaké osobnostní předpoklady a dovednosti byste měli mít, když chcete danou profesi vykonávat?

Tyto a mnohé další otázky vám pomohou zodpovědět:

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání
(při Úřadu práce ve Zlíně)
Nechte si počítačem vyhodnotit své zájmy - jde o tzv. Vídeňský test (ZDARMA), pracovníci IPS vám podle jeho výsledků doporučí povolání, vhodnou školu ...
Domluvte si schůzku dopředu - kontaktujte paní Mgr. I. Šumíčkovou telefonicky (577 577 503 nebo 577 577 517) nebo pošlete mail

Kartotéka typových pozic obsahuje přehled profesí seřazený podle oborů. K jednotlivým povoláním zde najdete požadované vzdělání, pracovní činnosti i potřebné osobnostní předpoklady k jejich vykonávání.

Na stránkách Průvodce světem povolání si můžete vyplnit zájmové dotazníky pro svou orientaci v možnostech volby povolání (výběr podle oblíbených předmětů, charakteru pracovní činnosti, předmětu práce, pracoviště či nutného vzdělání; najdete zde rovněž charakteristiku jednotlivých povolání a další pomůcky - jak žádat o zaměstnání, jak napsat životopis, jak se připravit na přijímací pohovor).

 

Na jobtip si můžete založit osobní pracovní profil podle svých zájmů, představ o budoucí pracovní činnosti a náplni práce a případných zdravotních omezení. Podle pracovního profilu vám systém nabídne vhodné pracovní pozice s odkazy na informace o obsahu práce těchto povolání, požadovaném vzdělání, seznam škol, kde toto vzdělání lze získat, průměrném výdělku a možnostem na trhu práce.

Pedagogicko-psychologická poradna
poskytuje mimo jiné poradenství při rozhodování o dalším studiu, návštěva nejlépe po domluvě s výchovnou poradkyní, informace o službách poskytovaných poradnou získáte i na jejích webových stránkách

 

Internetové odkazy směřující k profesní volbě (volbě pomaturitního studia)

www.edu.cz

Školský vzdělávací a informační portál poskytuje služby:

  • v rovině informační - jako jednotný a komplexní systém informací o školství, výchově a vzdělávání;
  • v rovině komunikační - jako komunikační platforma pro výměnu názorů a zkušeností mezi školami, institucemi státní správy a koncovými uživateli;
  • v rovině vzdělávací (připravuje se) - jako zdroj vhodných pedagogických a vzdělávacích metod a nástrojů.

 

www.istp.cz

Integrovaný systém typových pozic

Podrobné informace o jednotlivých povoláních je možné nalézt v kartotéce typových pozic, kterou je možné považovat za nejkomplexnější a nejpodrobnější informační systém o povoláních. Kartotéka obsahuje kolem 1900 profilů pracovních pozic, jejich obecnou charakteristiku, informace o pracovních činnostech, charakteru a předmětu práce, pracovních prostředcích a podmínkách, zdravotních, osobnostních a kvalifikačních požadavcích. Nechybí ani informace o poptávce na trhu práce a průměrném výdělku v regionálním členění. Vzhledem ke způsobu zpracování informací je tento zdroj určen spíše pro dospělé. Při využití ve vyučování na základních školách je nutné počítat s vysvětlením a komentářem učitele. Výhodou je, že lze vybrané pozice exportovat do souboru, uložit v počítači a vytisknout. Garantem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

www.uiv.cz

Na webových stránkách Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV) je volně k dispozici registr škol (od předškolních zařízení po vyšší odborné školy) a školských zařízení (jídelny, pedagogická centra, pedagogické ústavy) a registr vysokých škol a přímo řízených organizací. Jedná se o databáze ý vyhledávače vzdělávacích institucí a studijních možností.

 

www.infoabsolvent.cz

ISA - Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ve zkratce uváděný jako ISA) se díky rozsahu a kvalitě poskytovaných informací stává výchozím internetovým zdrojem nejenom pro žáky, ale i rodiče, učitele a poradenské pracovníky. Jeho hlavním cílem je všestranná podpora při rozhodování o volbě povolání. Informační systém ISA poskytuje užitečnou pomoc především při hledání vzdělávací a kariérové cesty. Nespornou výhodou Informačního systému ISA je přehlednost, moderní grafický design a možnost vyhledávání informací podle různých hledisek. Obsahová stránka je garantována Národním ústavem odborného vzdělávání.

 

www. vychova-vzdelavani.cz

Stránky Pedagogická fakulty Masarykovy univerzity věnující se  volbě povolání dospívajících. Zde najdete mimo jiné popis dalších internetových stránek.

Informace a materiály na těchto internetových stránkách jsou určeny převážně pro výzkumníky, učitele volby povolání, výchovné poradce, školní psychology a studenty pedagogických a filozofických fakult. Cenné informace zde naleznou také rodiče žáků, kteří se rozhodují o budoucím pracovním uplatnění či volbě střední školy, a všichni zájemci o tuto tematiku.

 

www.volbapovolani.cz

Tento placený internetový portál se zaměřuje na pomoc při volbě povolání a podporu tematického okruhu Svět práce. Je určen pro žáky a jejich rodiče, školy, učitele a výchovné poradce. Žáci se učí samostatně pomocí e-learningových kurzů, mohou si otestovat svoje schopnosti, znalosti a předpoklady prostřednictvím série testů, naučí se také vyplňovat přihlášku na střední školu. Důležitým přínosem jsou tzv. prezentační karty, které přehledným a zajímavým způsobem představují jednotlivé profese, školy a firmy. Ojedinělou aktivitou pro podporu správné volby budoucího povolání či rozhodování o směru dalšího studia jsou videa profese, které reálně prezentují vybraná povolání.

 

www.unium.cz

Nový portál spojující studenty a jejich potřeby. Umožňuje snadné sdílení obsáhlé databáze studijních materiálů, referencí vyučujících, společných fotek. Můžete vytvářet skupiny se svými spolužáky a snadno spolu komunikovat. Autory jsou přímo studenti a absolventi vysokých škol.

 

www.testcentrum.cz

Základní počítačový program a databáze pro administraci, vyhodnocení a a archivaci psychodiagnostických metod.

HTS je nejrozšířenější evropskou verzí počítačového testování, vyvíjenou profesorem Klaus-Dietrem Haensgenem ve Švýcarsku. Systém umožňuje práci s testy v mnoha jazycích a jeho výhodou tedy kromě spolehlivost, kvality a dokonalosti je možnost použít jej i k testování v jiném jazyce. Pro naše prostředí je to především němčina, ve které je nabízeno několik set testů, angličtina a francouzština, které nabízejí podobně jako čeština prozatím pouze několik testů, ale předpokládáme brzké rozšíření nabídky testů i pro tyto jazyky.

 

www.startnatrhprace.cz

Internetové stránky Start na trh práce jsou komplexním informačním průvodcem volbou povolání. Svojí podobou jsou určeny především pro žáky a studenty, cenné rady zde naleznou také rodiče a učitelé. Zpracována jsou následující témata: profesní orientace a volba povolání, vzdělání a výběr ze vzdělávací nabídky, výběr zaměstnání, ucházení se o zaměstnání, práva a povinnosti zaměstnanců, kariérový růst a soukromé podnikání. Start na trh práce dále obsahuje přehledně zpracované zdroje informací, dostupná je také metodika pro výchovné poradce. Internetové stránky jsou spravovány Národním ústavem odborného vzdělávání.

 

www.atlasskolstvi.cz

V internetovém Atlase školství jsou k dispozici aktuální přehledy škol a jejich studijní nabídka. Pro žáky jsou z množství dostupných informací důležité především podrobné informace o středních školách, ale také přehledy vysokých škol. Ty lze vyhledávat podle názvu školy, oboru, ale i regionů apod. Vedle této databáze Atlas školství obsahuje vyčerpávající informace o přijímacích zkouškách, včetně instrukcí, a ukázky jak správně vyplnit přihlášku na střední školu. Stránky jsou provozovány za spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

www.portal.mpsv.cz

Charakteristiky asi 300 povolání poskytují informace o pracovních činnostech, prostředcích a podmínkách jednotlivých povolání, nepříznivých projevech pracovního prostředí, potřebných znalostech, dovednostech a osobnostních předpokladech, optimálním vzdělání a příbuzných povoláních. Mají podobu přehledně zpracovaných letáků s možností uložení do počítače a vytištění. Charakteristiky povolání jsou vhodné pro výchovné poradce a učitele.
 
www.proskoly.cz

Tyto stránky nabízejí zpoplatněný test volby povolání, který má své uplatnění ve fázi rozhodování žáků o volbě povolání na konci základní školy. Jeho prostřednictvím žáci získají informace o preferovaných oblastech světa lidské práce, zjistí svůj pracovní typ osobnosti a předpoklady pro práci ve zvolených profesích. Test vznikl ve spolupráci mnoha renomovaných odborníků z řad pedagogů a psychologů a je inspirován Hollandovým modelem, který dobře postihuje oblasti profesních zájmů.