Školní psycholožka

Mgr. Pavla Janečková

Místnost č. 1115

Tel.: 577 585 115 (úterý, čtvrtek)

e-mail: pjaneckova@gymzl.cz

 

Každý z nás se může jak ve škole, tak i v osobním životě setkat s náročnou situací. V takových případech se můžete obrátit na školní psycholožku. Je vázána mlčenlivostí v osobních záležitostech žáků i jejich rodin. Můžete se na ni obrátit přímo (osobně, e-mailem nebo přes chat v MS Teams - pouze út, čt), nebo využít elektronickou schránku důvěry: pjaneckova@gymzl.cz

 

Konzultační hodiny ve školním roce 2023/2024

Na konzultace je nutno se předem objednat emailem nebo osobně!

Přítomnost školní psycholožky ve škole:

pátek 15. září

středa 20.září 

pátek 29. září

od října vždy v úterý a čtvrtek

 

Náplň práce školního psychologa

Konzultační, poradenská a intervenční činnost

 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení).
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 • Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení apod.).
 • Techniky a hygiena učení (pro žáky).
 • Skupinová a komunitní práce se žáky.
 • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
 • Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

Diagnostika a depistáž

 • Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků.
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole.

Metodická práce a vzdělávací činnost

 • Metodická pomoc třídním učitelům.
 • Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení).
 • Účast na pracovních poradách školy.
 • Spolupráce v rámci poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé).
 • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 • Metodická intervence z psychodidaktiky pro učitele.
 • Besedy a osvěta (pro zákonné zástupce).
 • Prezentační a informační činnost.
 • Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání na střední škole.