Terénní cvičení

Hydrobiologický průzkum Kudlovského potoka a dalších lokalitLogolink ESF

Součástí projektu Voda - koloběh života a poznání jsou mimo jiné praktické činnosti žáků. Jednou z nich jsou terénní cvičení, která mají za úkol ověřit schopnosti žáků aplikovat získané teoretické znalosti v praxi. V květnu 2013 tedy třídy druhého ročníku, kvart a sext pod dohledem 3 vyučujících přírodovědných předmětů se vydaly do vybraných lokalit ve zlínském regionu, kde zkoumali tekoucí i stojatou vodu. Na místě pracovali ve skupinách, které pracovali na dílčích úkolech. Někteří měřili fyzikální vlastnosti vody jako pH, vodivost, intenzitu světla, teplotu a průtok vody pomocí sond Pasco a odebírali vzorky vody na pozdější bádání v laboratořích biologie, fyziky i chemie. Další skupina pozorovala vodní živočichy (pulce, vodní brouky, larvy jepic, čolků, chrostíků a pijavice). Třetí skupina pak zkoumala a určovala druhy rostlin, které se zde nacházely. Ve škole žáci získané vzorky a naměřené hodnoty zpracovávali. Protokoly a další výstupy pak jsou součástí žákovského projektového portfolia.