Biologie

Terénní cvičení

Biologie umožňuje poznat živou a neživou přírodu a objevovat její zákonitosti. Vede k citlivému vztahu k živým organismům a zodpovědnosti za ně. Rozvíjí praktické dovednosti, učí vyvozovat závěry a ústně i písemně je interpretovat. Přispívá k sebepoznání, pomáhá žákům volit si správný životní styl, navázat mezilidské vztahy a vytvořit si světový názor.

Výuka biologie umožňuje našim studentům úspěšně se zapojit do přírodovědných soutěží (biologická olympiáda, středoškolská odborná činnost, nebo soutěže s ekologickou tématikou) i uspět v praktickém životě (maturitní zkouška z biologie, přijímací zkoušky na VŠ  – všeobecné lékařství, veterinární medicína, farmacie, odborná i učitelská biologie, ekologie, psychologie, tělesná kultura ...).

Předmět biologie je vyučován jako samostatný předmět ve všech ročnících gymnázia čtyřletého i osmiletého cyklu, kromě 4. ročníků a oktáv.  Zájemci o další rozšiřování znalostí z tohoto předmětu si mohou zvolit jako volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie (pro 3. – 4. ročník; septimu a oktávu).

Stěžejními obory výuky v základních hodinách jsou cytologie, mikrobiologie, zoologie, botanika a somatologie. Volitelný seminář rozšiřuje poznatky z těchto oborů a zabývá se i disciplínami, pro které nebyl v předešlých ročnících dostatek prostoru (genetika, ekologie, evoluční biologie, fyziologie organismů, molekulární biologie ...). Detailní učební osnovy naleznete ve ŠVP.

Naše gymnázium disponuje 2 odbornými učebnami a laboratoří, které jsou vybaveny moderní didaktickou technikou. Využíváme i okolí školy, které se přímo nabízí pro práci v terénu. Pro výuku jsou k dispozici rozmanité dvoj- a trojrozměrné pomůcky, lihové a formalínové preparáty, mikroskopy, binokulární lupy, měřící sondy, senzory a experimentální příslušenství. Pro žáky pořádáme exkurze, návštěvy výstav a odborné přednášky.