Chemie

Chemie je přírodní věda, která studuje vlastnosti látek v závislosti na jejich složení a struktuře i podmínky jejich vzniku a zániku.

Laboratoř chemieV hodinách chemie jsou žáci seznamováni se základními poznatky o chemických látkách, jejich struktuře, vlastnostech a přeměnách.  Jsou vedeni k pochopení zákonitostí těchto přeměn, včetně pochopení podstaty biochemických dějů v živých organismech. Současně jsou žáci seznamováni s praktickým využitím chemických poznatků.

Během studia chemie se žáci teoreticky i prakticky seznamují se základy chemie obecné, anorganické, analytické, organické a biochemie, jsou vedeni k samostatné práci a k řešení různých problémů chemie, především v oblasti aplikace svých teoretických poznatků a dovedností.

Povinná chemie se v 1. až 3. ročníku čtyřletého studia vyučuje dvě hodiny týdně, ve druhém a třetím ročníku se třída dělí na třetiny pro výuku laboratorních cvičení. V osmiletém studiu se chemie vyučuje od tercie po septimu, vždy 2 hodiny týdně. V kvartě, sextě a septimě laboratorní cvičení doplňuje teoretickou výuku o praktickou část, na kterou se třída dělí na třetiny.

Výuka probíhá ve dvou odborných učebnách vybavených audiovizuální technikou, počítačem s přístupem na internet a dataprojektorem nebo interaktivní tabulí, jedna z nich je upravena pro předvádění pokusů. Pro laboratorní cvičení je určena velká laboratoř s osmi vybavenými pracovišti pro maximálně 16 žáků.

Výuka je doplňována podle možností exkurzemi, tematickými přednáškami. Žáci a žákyně se mohou zapojit do různých soutěží, např. chemické olympiády, SOČ, příp. se přihlásit do nabízených zájmových útvarů chemického zaměření.

Učivo základních hodin si žáci mohou doplnit ve volitelných předmětech.

Laboratoř chemieSeminář a cvičení z chemie je určen žákům a žákyním, kteří chtějí z chemie maturovat v profilové části MZ nebo budou z chemie skládat přijímací zkoušky. Cílem předmětu je umožnit žákům s hlubším zájmem o chemii zopakovat a ucelit učivo povinné chemie, uplatnit a rozšířit své teoretické a praktické znalosti, schopnosti a dovednosti o některá témata se zdůrazněním mezipředmětových vztahů (biochemie, fyzikální chemie).  Vzájemná diskuse žáků s vyučujícím v hodinách semináře vede k pochopení souvislostí a řešení náročnějších úloh.

Volitelný předmět Laboratorní cvičení z chemie prohlubuje a doplňuje poznatky z předmětu Chemie (včetně laboratorních cvičení). Svým obsahem a cílem doplňuje učivo volitelného předmětu CH12 Seminář a cvičení z chemie o znalosti, praktické dovednosti a rozvíjí jejich dosavadní zkušenosti získané při práci s chemikáliemi a různými chemickými metodami. Seznamuje žáky se základy chemické analýzy látek (anorganických i organických). U žáků semináře se předpokládají dobré znalosti obecné a anorganické chemie a při praktickém zkoumání látek také velmi dobrá manuální zručnost a znalost běžných laboratorních činností, výpočtů a postupů. Náplň semináře Laboratorní cvičení z chemie je volena dle dostupnosti chemikálií a v souladu s předpisy bezpečnosti práce a laboratorním řádem. Žáci pracují ve skupině nebo samostatně, výsledkem jejich praktické činnosti je vypracování laboratorního protokolu.