Vybudování odborné učebny pro polytechnické vzdělávání a modernizace jazykových učeben

NÁZEV PROJEKTU:            Vybudování odborné učebny pro polytechnické vzdělávání a modernizace jazykových učeben

REG. Č.:                                CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0014780

Předmětem projektu je modernizace 6 odborných učeben. Projekt je navázán na klíčové kompetence přírodní vědy, komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. V rámci projektu dojde k drobným stavebním úpravám, k pořízení vybavení učebny a didaktických pomůcek. Díky projektu dojde k podstatnému zkvalitnění výuky.

Hlavní aktivitou projektu je vybudování nové učebny pro polytechnické vzdělávání a modernizace 5 jazykových učeben.

Projekt je zaměřen na pořízení vybavení budov a učeben. Této aktivity bude konkrétně dosaženo pořízením nábytku, počítačů, projekční techniky, učebních pomůcek do polytechnické učebny a do pěti učeben sloužící pro výuku cizích jazyků. Dále v rámci hlavních aktivit proběhnou drobné stavební úpravy v podobě zvukové izolace v učebnách jazyků, výmalby a elektroinstalace.

V polytechnické učebně je vytvořeno 32 pracovišť pro žáky s počítači a potřebnými vstupy a výstupy (USB, HDMI) pro žákovské experimenty. Učitelské pracoviště je vybaveno pracovním stolem pro demonstrační experimenty, počítačem připojeným k velkoplošné dotykové obrazovce s možností dálkového ovládání přes wi-fi z tabletu. Učebna bude připojena do školní počítačové sítě s širokopásmovým připojením k internetu. Učební pomůcky budou tvořeny sadami převážně digitálních učebních pomůcek pro demonstrační a žákovské experimenty.  

V rámci učeben cizích jazyků byla pořízena kvalitní projekční technika v podobě dotykového monitoru a s tím spojená další infrastruktura.

Projekt Vybudování odborné učebny pro polytechnické vzdělávání a modernizace jazykových učeben je spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace projektu: 2020–2021