Maturitní zkouška

Společná část maturitní zkoušky

Společná maturitní zkouška z cizího jazyka má jednu část: didaktický test.

Didaktický test obsahuje dvě části: poslechový subtest trvá 40 minut, subtest čtení a jazyková kompetence trvá 70 minut. Čas vymezený na testování vždy zahrnuje řešení úloh i zápis odpovědí do záznamového archu. Slovníky nejsou během testování povoleny – žáci tak mohou používat během zkoušky pouze psací potřeby.

Didaktický test je hodnocen slovně hodnocením „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy ze zkoušek společné části neobdrží známku. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, koná z tohoto cizího jazyka zkoušku i v profilové části formou ústní zkoušky a písemné práce.

 

Profilová část maturitní zkoušky

Písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí. Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkoušky.

Tuto formu má profilová zkouška v případě, že je "navázána" na konání didaktického testu ve společné části, i v případě, že ji žák koná samostatně (ve společné části si zvolil jiný jazyk nebo matematiku). 

Písemná práce 

Písemná práce se píše 90 minut, žák vypracuje dva souvislé texty o rozsahu 150-180 slov a 60-70 slov na zadané téma. Při písemné práci má žák možnost využít překladový slovník.

Ústní zkouška

Témata:

 1. Communication
 2. Traditions, customs and festivals
 3. The world of work, success and failure
 4. The environment
 5. Film and theatre
 6. The brain power (emotions, memory, humour)
 7. The media
 8. Education
 9. Crime and punishment
 10. The world of today, social issues, stereotypes
 11. English and English speaking countries
 12. Food and gastronomy
 13. Travel broadens the mind
 14. What I read, when and why I read it
 15. Science and technology
 16. Shopping and services (money, values, obsessions)
 17. Health, illnesses and medicine
 18. Youth culture, sports and hobbies
 19. The way we are (appearance, relationships, fashion)
 20. There is no place like home

 

Ústní zkouška se uskuteční formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího více zadání k danému tématu. Příprava na zkoušku je 20 minut, zkouška trvá maximálně 15 minut.