Modernizace učebny informatiky

NÁZEV PROJEKTU:            Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť – Modernizace učebny informatiky

REG. Č.:                               CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0016973

Cílem projektu je investiční podpora digitálního vzdělávání na škole, díky čemuž dojde ke zkvalitnění výuky, a to prostřednictvím modernizace a nově pořízeného zařízení a vybavení. Realizací projektu bude pořízeno vybavení specializované učebny informatiky. Učebna je vybavena digitálními technologiemi, které zkvalitní a obecně zmodernizují výuku.

Učebnu informatiky je nezbytné vybavit moderní projekční a výpočetní technikou, dotykovými zařízeními a dalším vybavením, které umožní využití moderních metod a aplikací pro lepší motivaci žáků v této oblasti. Specializovaná učebna bude vybavena technologiemi umožňujícími zavedení praktické aplikace poznatků z informatiky a programování do praxe s ohledem na koncept programu Vzdělávaní 4.0. Konkrétně se jedná o učebnu, která umožní využít 3D technologie a projektování, programování interaktivních modelů se zpětnou vazbou (robotika). Součástí projektu byly také drobné stavební úpravy – elektromontáže a výmalba učebny.

Projekt Modernizace učebny informatiky je spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace projektu: 2021–2022