Anglický jazyk

Výuce angličtiny věnujeme pozornost odpovídající jejímu významu jako globálnímu dorozumívacímu prostředku. Používáme moderní vyučovací metody, nejnovější učební pomůcky a hlavně díky zahraničním stykům můžeme výuku doplnit množstvím mimoškolních aktivit a výměnných zájezdů. Talentovaným studentům se otevírá cesta do anglicky mluvících zemí zapojením do mezinárodních projektů.

Angličtinu si volí všichni studenti v rámci povinné výuky a většina z nich si ve 3. nebo 4. ročníku přibírá i volitelný předmět - seminář z jazyka anglického. Rozřazovací zkoušky, kterým se podrobují hned po přijetí na naši školu, jim zaručují návaznost na učivo ze základní školy. Ve čtyřletém studiu je učebnice řady Maturita Solutions dovedou na úroveň střední nebo vyšší střední pokročilosti, pokud začínají alespoň s těmi nejzákladnějšími znalostmi.

I v osmiletém studiu se snažíme o rozřazování žáků a konstituování pokročilejší skupiny už v primách, a tomu odpovídá i plánovaný výstup na minimálně vyšší střední pokročilosti (upper-intermediate popř. advanced) pomocí učebnic More!, na něž opět navazuje řada  Maturita Solutions.

Hodinová dotace:

Osmileté studium - nižší gymnázium (79-41-K/81)

 

Ročník Prima Sekunda Tercie Kvarta
Počet hodin 4 4 4 4

 

Osmileté studium - vyšší gymnázium (79-41-K/81) a čtyřleté studium (79-41-K/41)

 

Ročník

Kvinta

1. ročník

Sexta

2. ročník

Septima

3. ročník

Oktáva

4. ročník

Počet hodin 4 3 3 4

 

Semináře vedou žáky ke složení mezinárodně uznávaných zkoušek Cambridge First Certificate (FCE) a Cambridge Certificate in Advanced English (CAE), a k tomu používají i odpovídající učebnice. Naše kolegyně PhDr. Koziolová a Mgr. Mrázová ve Zlíně působí jako certifikované zkoušející těchto cambridgeských zkoušek.

Výuku zabezpečuje 17 kvalifikovaných pedagogů, kteří se snaží, aby učení bylo nejen efektivní, ale i radostné a zábavné.

Výuka vesměs probíhá ve specializovaných učebnách vybavených moderní technikou s dataprojektory a často i interaktivními tabulí. Žákům je k dispozici dobře zásobená anglická knihovna, v níž najdou beletrii, slovníky, gramatiky a jiné referenční příručky. Pokud má žák hlubší zájem o předmět, najde na naší škole velmi podnětné prostředí se spoustou možností, jak si své znalosti rozšířit, ať už formou samostudia anebo prostřednictvím mnoha mimoškolních i zahraničních aktivit.

Péče o žáky a jejich rozvoj se příznivě odráží ve vysoké úspěšnosti našich žáků při zkouškách Cambridge First Certificate i při přijímacích zkouškách na vysoké školy jazykového a ekonomického zaměření. V tvrdé konkurenci mnozí naši studenti úspěšně prošli výběrovým řízením na sponzorované studium v rámci United World College a po jejím absolvování získali stipendium na předních světových univerzitách.

Baví-li Vás studium cizích jazyků a jste-li ochotni do něho investovat jistý díl energie i volného času, očekává Vás na naší škole vstřícné a podnětné prostředí. I nás totiž baví učit.

Za PK JA PhDr. Ivana Kubečková