Informatika a programování

Cílem předmětu Informatika je umožnit všem žákům prohloubit dosaženou úroveň informační gramotnosti.

Žáci rozvinou schopnosti tvůrčím způsobem využívat informační a komunikační technologie, informační zdroje a možnosti aplikačního programového vybavení s cílem dosáhnout lepší orientaci v narůstajícím množství informací při respektování autorských práv a etických zásad používání prostředků ICT.

Žáci se seznámí se základy informatiky jako vědního oboru, naučí se využívat pokročilejších funkcí programového vybavení k efektivnímu zpracování informací. Cílem je žákům zpřístupnit základní pojmy a metody informatiky, napomáhat rozvoji abstraktního a systémového myšlení, podporovat schopnost vhodně vyjadřovat své myšlenky.

Žáci s hlubším zájmem o informatiku si mohou zvolit Seminář z programování. Tento předmět je určený žákům, kteří se chtějí naučit programovat v jazyce C# na platformě .NET tak, aby získané znalosti bylo možno uplatnit při dalším studiu na vysoké škole i v praxi. Žáci si osvojí základy algoritmického myšlení a systematického přístupu k řešení úloh a získají hlubší znalosti programovacího jazyka C#.

Znalosti získané v informatických předmětech žáci uplatní ve studiu dalších oborů. Rozvíjí se jejich tvořivost a vlastní seberealizace a jsou vedeni k využívání prostředků výpočetní techniky a internetu nejen při přípravě na vyučování, ale i k celoživotnímu vzdělávání.

Výuka probíhá ve skupinách s maximálním počtem 16 žáků v odborných učebnách plně vybavených výpočetní technikou. Každý žák pracuje na samostatném pracovišti.