Hudební výchova

Hudebna

Hudební výchova podněcuje, rozvíjí a kultivuje přirozenou potřebu setkávání s hudbou. Předmět má význam pro formování estetického a emocionálního vnímání světa v kontextu s převážně naukově orientovanými předměty.

Při výuce se rozvíjejí, upevňují a prohlubují hudební schopnosti a dovednosti. Obsahem předmětu jsou i základní hudební pojmy, pojmy z obecné estetiky a z dějin hudby. Cílem je osvojené poznatky užívat tak, aby student mohl prožívat, zařazovat a hodnotit hudební díla všech žánrů.

Nedílnou složkou HV je také výuka instrumentální. Žáci, kteří nehrají na jiné hudební nástroje, se učí pouze základům elementární hry na sopránovou zobcovou flétnu. Cílem této výuky je mimo jiné dosažení schopnosti přehrát jednoduchou píseň podle notového zápisu. Studentům, jež jsou současně žáky ZUŠ, je zaručena návaznost na učivo hudební školy. Tito žáci uplatňují své znalosti a dovednosti při skupinovém muzicírování a dále se zdokonalují v instrumentální hře. Hráči na harmonické hudební nástroje mají možnost rozvíjet své schopnosti v improvizaci hudebních doprovodů písní.

Při výuce jsou používány moderní vyučovací metody, formy i pomůcky tak, aby předmět HV byl pro žáky především hravý, radostný a zábavný. Vyučovací předmět umožňuje žákům a žákyním rozvinout své hudební předpoklady.

Mezi oblíbené formy výuky ve škole patří setkání, tematické besedy i společná vystoupení se známými hudebními osobnostmi (například: s Václavem Hudečkem, Pavlem Šporclem, Felixem Slováčkem, Zuzanou Lapčíkovou, Emilem Viklickým, Milanem Svobodou, Jiřím Kornem, Petrou Janů, Jiřím Suchým, Jitkou Molavcovou, Gabrielou Osvaldovou, Ondřejem Soukupem, Ondřejem Rumlem, Milanem Vidlákem, J. Bažikem Pavelkou,Vlastou Redlem, skupinou Fleret a řadou dalších).

Hodiny hudební vých

ovy se vyučují ve specializované učebně HV. Žáci mohou využívat v hodinách řadu kvalitních hudebních nástrojů: elektrické, klasické a akustické kytary, mandolíny, housle, dechové nástroje, percussiony, bicí soupravu, akordeon, klavíry, klávesy i nástroje etnické.

Hudebna je vybavena špičkovou audiovizuální technikou, kvalitní hudební aparaturou pro ozvučení nástrojů, bohatým hudebním fondem a hudební knihovnou.

Výuku za bezpečují kvalifikovaní pedagogové s bohatou hudební praxí – rockovou, folklórní, jazzovou, folkovou i klasickou.

Źáci mohou uplatnit svůj zájem o hudbu a rozvíjet svůj hudební talent i v hudebním souboru školy, jež tvoří jazzový orchestr, komorní soubor zobcových fléten, pěvecký sbor a hudecká muzika. Soubor je složen ze studentů všech ročníků. Jednotlivá tělesa reprezentují školu na akcích města, okresu i kraje, ale i na koncertech, hudebních přehlídkách a festivalech, na kterých dosahují významných úspěchů.

Nedílnou součástí je i spolupráce se základními uměleckými školami, s Filharmonií Bohuslava Martinů, s hudebním oddělením Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně a pořadateli koncertů ve Zlíně i regionu. Studenti tak mohou využívat zlevněných vstupenek při společných návštěvách koncertů všech žánrů hudby.

Hudební výchova žáků na naší škole se příznivě odráží v zájmu o další hudební aktivity. Např. odborná veřejnost se pochvalně vyslovuje (i v médiích) o mimořádném zájmu studentů naší školy o koncerty klasické i nonartificiální hudby a jejich připravenosti díky vyučujícím HV.

Pokud mají žáci hlubší zájem o hudbu, mohou si své znalosti rozšířit a dovednosti zdokonalit formou samostudia s pomocí individuálních konzultací s vyučujícím, a také prostřednictvím volitelného předmětu ve 4. ročníku Seminář z hudební výchovy, který prohlubuje znalosti z oboru a připravuje studenty i pro přijímací zkoušky na pedagogické či umělecké vysoké školy.

Z předmětu hudební výchova je možné maturovat.

Žáci se prostřednictvím estetické výchovy seznamují se skutečnými hodnotami života a vytváří si pozitivní vztah k umění a aktivním hudebním činnostem. Výuka hudební výchovy je zaměřena tak, aby žák: chápal význam emotivních a pocitových prožitků pro život, interpretoval a produkoval hudbu, našel prostředek relaxace a duševního obohacení, byl veden k poznání duchovních a kulturních hodnot současných a minulých, si utvářel správné postoje k jiným kulturám a společenstvím, chápal význam hudby v kulturním a sociálním kontextu.