Tvorba mediálního sdělení ve výuce na vyšším stupni gymnázia

Charakteristika projektuLogolink ESF

 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Název projektu: Tvorba mediálního sdělení ve výuce na vyšším stupni gymnázia

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 1. 2010
Předpokládané datum ukončení projektu: 29. 6. 2012
Celkové způsobilé náklady projektu: 917 143,20 Kč

Hlavním cílem projektu je vznik podpůrných metodických prostředků, které umožní výraznější začlenění obsahu průřezového tématu Mediální výchova - Mediální produkty a jejich význam do současné výuky, později by měly přispět k inovaci ŠVP.
K dalším cílům projektu patří podpora kreativity žáků prostřednictvím možnosti vytvářet mediální sdělení ve formě tiskovin, digitálních záznamů a filmů.
Výslednými výstupy budou konkrétní produkty, které zdůrazní smysluplnost žákovy přípravy i vlastní práce (kompetence k učení), význam spolupráce a kooperace při výrobě i realizaci (kompetence sociální), v neposlední řadě pocit zodpovědnosti za kvalitu veřejně prezentovaných informací, které budou využity dále ve výuce a posílení kritického přístupu k informacím v médiích (kompetence komunikativní).
Významným přínosem projektu bude zvýšení metodické a odborné kvalifikace učitelů pedagogického sboru, kteří je dále budou přenášet na další vyučující.
V neposlední řadě jde o prohloubení zájmu žáků o náplň předmětů zapojených do projektu a umožnit žákům zažít pocit úspěchu z veřejně prezentované práce.