Klasifikace

Klasifikace v předmětu je klasická, podle úrovně znalostí známkami 1 - 5.

 

Minimální počet známek v předmětu za pololetí byl PK JČ stanoven na 8.

 

Vzhledem k odlišné úrovni klasifikovaných znalostí a dovedností si PK JČ stanovila jednotné váhy známek. Rozsah je 1 -10, přičemž 1 je váha nejnižší, 10 nejvyšší.

 

Přehled jednotlivých vah:

 

kontrolní slohová práce  10

cvičná slohová práce   6

kontrolní diktát    9

pravopisné cvičení    6

mluvní (řečnické) cvičení   6

písemná práce z mluvnice ( např. tematický celek, syntax, tvarosloví)   9

písemná práce z literatury   10

ústní zkoušení    10

referát k učivu   6

referát o knize   4

kulturní aktuality   5

recitace   5

ročníková práce  6

kulturní deník   5

aktivita (práce v hodině, vlastní tvorba)   4

olympiáda, soutěže (podle kola a umístění)   5 - 10