Organizace opravných zkoušek, zkoušek na doplnění klasifikace a rozdílových zkoušek

1      Organizace opravných zkoušek, zkoušek na doplnění klasifikace a rozdílových zkoušek

 

1.1      Opravné zkoušky

 

Žák, jehož prospěch je na konci druhého pololetí nedostatečný nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku. Opravná zkouška je komisionální. Termín opravných zkoušek stanovuje vedení školy, zpravidla na poslední srpnový týden. Při stanovení termínu určí vedení školy tříčlennou komisi, která je zpravidla v následujícím složení:

 

  • Předseda - třídní učitel.
  • Zkoušející -  vyučující daného žáka a daného předmětu.
  • Přísedící - vyučující daného předmětu nebo příbuzného předmětu.

 

 

1.2      Komisionální přezkoušení

 

Komisionální přezkoušení se koná, požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o přezkoušení, nebo pokud se přezkoušení koná z podnětu ředitele střední školy.

 

Termín zkoušky stanoví ředitel školy v souladu s platnou legislativou.

 

Komise pro komisionální přezkoušení je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušejícím je zpravidla učitel vyučující žáka danému vyučovacímu předmětu a přísedícím vyučující, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný vyučovací předmět.

 

1.3      Zkouška na doplnění klasifikace

 

Zkoušky na doplnění klasifikace konají žáci v souladu se Školním řádem, a to v případě vysoké absence nebo nedostatku podkladů pro hodnocení žáka.

Vedení školy určí, do kdy budou zkoušky na doplnění klasifikace složeny:

  • Za 1. pololetí si či žák dohodne termín s vyučujícím a následně jej sdělí pověřenému zástupci ředitele školy, nejpozději do týdne po ukončení 1. pololetí.
  • Za 2. pololetí konají žákyně a žáci zkoušky na doplnění klasifikace zpravidla v posledním týdnu v srpnu dle rozpisu zkoušek.

Zkoušku na doplnění klasifikace zkouší vyučující daného žáka a daného předmětu.

 

1.4      Rozdílová zkouška

 

Rozdílovou zkoušku koná žák v případě přestupu mezi volitelnými předměty a jazyky. Rozdílovou zkoušku nařizuje vedení školy a stanoví termín, do kterého bude rozdílová zkouška vykonána. Termín si domluví žák s vyučujícím daného předmětu.

 

Pokud žák při zkoušce prokáže, že je schopen navázat a pokračovat ve studiu v daném předmětu, je hodnocen uspěl. V opačném případě neuspěl a nemůže do daného předmětu přestoupit.