UČME ZAJÍMAVĚ! 2018/2019

Charakteristika projektu

 

Název projektu: UČME ZAJÍMAVĚ!

Registrační číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA101-047025

Program: ERASMUS+

Klíčová akce 1 (KA 1) - Vzdělávací mobilita jednotlivců

Datum zahájení projektu: 2. 7. 2018

Datum ukončení projektu: 1. 9. 2019

Rozpočet projektu: 23 090 €

Cíl projektu: V souladu s EDP plánem školy realizovat jednak mobility na partnerských školách ve formě job-shadowingu (2 mobility) a jednak mobility na specifických metodologických kurzech (9 mobilit).

Aktivity projektu:

Stínování (job-shadowing) budeme tentokrát uskutečňovat na jediné partnerské škole Collège Emilien Adam de Villiers, Réunion (FR), kam budou vysláni dva pracovníci (učitelka FJ+ČJ a učitel přírodních věd). Partnerská škola svou velikostí a zaměřením je velmi podobná našemu gymnáziu, realizuje velké množství mezinárodních projektů a je to náš první partner z této pro nás exotické oblasti. 

V rámci realizace zahraničních metodických a jazykových kurzů bylo vybráno devět, které jsou unikátní svým obsahem a zaměřením. Účastníkům nabízí získání specifických znalostí a dovedností, které jsou v souladu s potřebami školy. Vybrané kurzy jsou tematicky zaměřeny jak na rozvoj profesních kompetencí jednotlivých vyučujících, tak také rozvíjí měkké dovednosti. Velký důraz je kladen na moderní výukové metody a jejich využití v konkrétních předmětech, mezipředmětové přesahy a vazby. Všichni navržení učitelé jsou odpovídajícím způsobem jazykově vybaveni.

V období 2018/2019 budeme na následující kurzy:

1) CLIL: innovative and effective methods and tools - metodický kurz zaměřený na kreativní přístup k výuce různých předmětů v anglickém jazyce; metodika, užitečné tipy k tomuto způsobu výuky, strategie přípravy výukových plánů.

2) CLIL in England: Content and Language Integrated Learning - kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí a dovedností v oblasti obsahově a jazykově integrovaného učení – CLIL. Důraz je kladen na vhodnou a přirozenou integraci obsahového učiva do cizojazyčného rámce.
 
3) The Best Social Media and Web Solutions for your Classroom - kurz zaměřen ve využití ICT ve výuce s ohledem na větší efektivitu hodin a bližší přístup k modernímu žákovi. Důraz bude kladen na sociální média a platformy. Účastníci budou také instruováni v otázce bezpečnosti využití sociálních médií, vymezení rolí žáka a učitele a v oblasti managementu digitální výuky.

4) Make technology your friend! Using ICT to engage students in the modern classroom – kurz je zaměřen na rozvíjení kompetencí v ICT v oblasti výukových aplikací - digitální hry, e-portfolio, mobilní aplikace, využívání nových metod a nástrojů - Google Drive, myšlenkové mapy, tvorba audio a video projektů, využívání SKYPE pro výuku a simulaci her.
 
5) English Teacher Training - kurz se zaměří se na využití moderních technologií ve výuce cizích jazyků, práci s mnoha webovými stránkami, odkazy a online nástroji, zaměří se na kreativní tvorbu učebních materiálů. Kurz se také věnuje kulturním a politickým souvislostem ve vztahu Skotska a Velké Británie. 

6) Creativity in the classroom and different ways of displaying it - kurz se zaměřuje na způsoby a strategie vyučovacího procesu, hlavní náplní kurzu jsou vyučovací strategie vedoucí k podpoře kreativity v hodinách, získání nové inspirace k propojení tradičních a nových metod ve výuce. 

7) Enhancing Motivation Strategies in the Contemporary Classroom - kurz se zaměřuje na inovativní motivační strategie, alternativní metody výuky a nové dovednosti pro učitele, na motivovaci a inspirovaci žáků dnešní doby k využití jejich potenciálu. 

8) Creative Teaching in the Secondary and Adult English Language Classroom – kurz určený ke zkvalitnění metodických postupů, nové inovativní a kreativní postupy k vytvoření stimulujícího učebního prostředí, zlepšení interakce v hodinách a napomáhá profesnímu růstu vyučujících. Součástí kurzu je návštěva zvoleného školského zařízení v Oxfordu.
 
9) ACTIVATE your ENGLISH for TEACHING - tento jazykový kurz úrovně B1+, B2 je zaměřen na zvýšení dovedností v AJ, zejména plynulé mluvené vyjadřování, rozšíření slovní zásoby a výslovnost. Cílem je rozšíření komunikativních kompetencí především v oblasti interakce žák – učitel, vedení konverzace na odbornější úrovni.