Český jazyk

Vyučovací předmět český jazyk a literatura je povinným maturitním předmětem, který se vyučuje ve všech ročnících.

 

 Český jazyk a literatura, který vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Jeho výuka je rozdělena do tří základních složek, které jsou navzájem propojeny:

1. V komunikační a slohové výchově žáky vedeme k porozumění textu, k tvorbě vlastních jazykových projevů se zřetelem na odlišnosti jazykových stylů a slohových útvarů. Žáky učíme kultivovanému mluvenému projevu a schopnosti prezentovat výstižným způsobem své názory.

2. Základem jazykové výchovy je znalost spisovného jazyka i rozlišování jednotlivých vrstev jazyka a jejich využití. Klademe důraz na uplatňování jazykové normy a znalostí z morfologie, syntaxe a lexikologie.

3. V literární výchově je naším cílem přivést žáky k literatuře, naučit je porozumět literárnímu textu a vytvořit si vlastní názor. Toho se snažíme dosáhnout také prostřednictvím základních znalostí z literární teorie a historie.

Ve vyučování používáme moderní učebnice a snažíme se, aby výuka probíhala především v odborných učebnách, vybavených moderní didaktickou technikou, a ve školní knihovně   (16 000 knih), kde jsou žáci v bezprostředním kontaktu s literaturou. To vše nám umožňuje užití řady vyučovacích metod. Samotná výuka je navíc doplňována soutěžemi (recitační, literární, olympiáda v ČJ), besedami se spisovateli i s dalšími osobnostmi kultury či návštěvami kulturních akcí.

Součástí vzdělávacího procesu jsou také knihovnické lekce pro žáky nastupujících ročníků a literárně – historická exkurze do Prahy (3. ročník a septimy), občas také tematicky zaměřené jednodenní i vícedenní exkurze.

Předmět žákům nabízí také volitelné předměty v posledním ročníku studia, např. Komunikační dovednosti, Film a divadlo aj. Zajímavým doplněním je v posledních letech také Čtenářská gramotnost, která se vyučuje povinně v maturitním ročníku.

Žáci mohou pracovat i v zájmových útvarech, v současné době nabízíme dramatický či filmový kroužek.

Vyučující předmětu se pravidelně zapojují do projektů, které oživují a doplňují výuku, a řady školních i mimoškolních aktivit. Navázali jsme spolupráci s Památníkem písemnictví na Moravě, s Krajskou knihovnou F. Bartoše, s Městským divadlem Zlín aj.