IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE II

Název projektu: IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0./19_078/0018903

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání  - 85 %, Státní rozpočet - 10 %, Zlínský kraj 5 %

Příjemce dotace: Zlínský kraj

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Partner projektu: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

Rozpočet partnera: 227 266,- Kč

Období realizace partnera: 1. 2. 2022 - 30. 11. 2022

Realizované aktivity partnera: KA 9.1 Aktivity SŠ - Šablony