Německý jazyk

Učebna němčiny

Výuka v předmětu Německý jazyk směřuje k aktivnímu i pasivnímu používání německého jazyka: k porozumění a komunikaci v běžných každodenních situacích, rozumět čtenému a slyšenému německému textu na odpovídající jazykové úrovni podle délky studia tohoto jazyka. Obsahem výuky je také nácvik a procvičování správné výslovnosti, pravopisu a užívání a upevňování správných gramatických struktur, poznávání reálií německy mluvících zemí, odlišných kultur a způsobu života v nich.

Výuka německého jazyka probíhá ve skupinách většinou v počtu do 20 žáků. Je zajištěna návaznost tohoto předmětu na vědomosti získané předchozím studiem jazyka.

Pracujeme v moderních jazykových učebnách vybavených audiovizuálními pomůckami (projektor, video, DVD, počítač, internet), mapami, slovníky a časopisy.

Používáme jak učebnice, které jsou založeny na srovnávání cizího a mateřského jazyka, tak cizojazyčné učebnice určené pro výuku na gymnáziích.

Výuka německého jazyka může být dle zájmu žáků posílena volbou některého z volitelných předmětů nabízených pro poslední ročník studia.

Rámcový program pro základní vzdělávání nám ukládá povinnost dovést žáky na konci studia k úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Volba němčiny jako Dalšího cizího jazyka u žáků osmiletého studia v sekundě otvírá možnost připravovat se na vyšším gymnáziu k mezinárodní zkoušce Deutsches Sprachdiplom (DSD-C1), která se skládá přímo ve škole. Stejnou možnost nabízíme žákům čtyřletého studia, kteří k nám přicházejí s pokročilými znalostmi německého jazyka. Vytvářejí tak skupinu, která s cílem složit tuto zkoušku získává od druhého ročníku hodiny jazyka navíc. Skupiny jsou vedeny i německým lektorem – rodilým mluvčím.

Od školního roku 2013/2014  nabízíme možnost skládat i zkoušku úrovně  Deutsches Sprachdiplom (DSD- B1)