Matematika

Učebnice matematiky... "Smyslem vyučování matematice není jen předávat hotové poznatky, které skoro každý později stejně zapomene. Matematika učí mluvit k věci a neplácat nesmysly, učí přesně rozlišovat mezi pojmy, což při různých jednáních umožňuje odhalit a odstranit nedorozumění a nalézt styčné body různých stanovisek. Oč efektivnější by byla práce leckterého shromáždění, kdyby na jeho členech zanechalo vyučování matematice hlubší stopy!

Matematika také rozvíjí abstrakci a myšlení vůbec - a není snad myšlení právě to, co činí člověka příslušníkem lidského rodu? Neučí snad matematika mladé lidi, aby z daných předpokladů uměli vytvořit správný závěr a přijali ho, ať se zdá jakkoli podivný? Neučí snad matematika vzít při řešení problému v úvahu všechny okolnosti a neomezit se jen na to, co vyprávěla jedna paní? Je jistá naděje, že ten, kdo se ve škole učil matematiku a toto vzdělávání předem neodmítal, bude umět samostatně a kriticky myslet, což je v dnešní době, kdy je člověk vystaven vábení a pokušení ze všech stran, obzvláště potřebné. Zároveň je jistá naděje, že takový člověk bude odolnější vůči konzumentskému způsobu života.

Učebna matematikyTohle všechno je známo od nepaměti, a proto lidé vždy pěstovali matematiku, vyučovali ji a předávali dalším generacím. Matematika vždycky byla, je a bude neoddělitelnou součástí lidské kultury, a to navzdory různým fanatikům všeho druhu, nepřístupným jakékoli diskusi a argumentům, skálopevně přesvědčeným, že jejich pravda je ta jedině pravá."

Z článku O významu matematiky, jehož autorem je doc. RNDr. Emil Calda, CSc., MFF UK Praha

 

Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. Rozvíjí především logické myšlení, ale také paměť. Napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, vede ke srozumitelné a věcné argumentaci. Učí žáka pamatovat si pouze základní informace a vše ostatní si odvodit.

Žáci si postupně osvojují pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.

Důraz je kladen na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům a jejich vzájemným vztahům.  V centru pozornosti není učitel, který sděluje fakta, ale učící se žák, který řeší různé typy úkolů.