Předměty

Zaměření školy

Škola nabízí studium ve dvou vzdělávacích programech. Základní strategií je:

* Rozložení základního společného učiva do nižších ročníků studia.

* Profilace žáka prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů.

* Užití všech forem výuky.

Naše škola je místem, které žáky motivuje k učení a podporuje vlastní aktivitu učit se a něčeho dosáhnout. Naše škola dává žákům možnost získat dostatečné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech a značné odborné znalosti ve všech zvolených volitelných předmětech.

Charakter práce má vést k získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnosti sebehodnocení.

Naším cílem je, aby prostředí školy umožňovalo žákům nejenom získat kvalitní vzdělání, ale také pocit bezpečí a spokojenosti. Zároveň se snažíme nejen vzdělávat, ale i vychovávat naše žáky tak, aby si uvědomovali vlastní zodpovědnost jak za své vzdělání, tak i za své chování a jednání.

Profil absolventa

Absolvent gymnázia si během studia osvojí vědomosti, dovednosti a získá dobrý všeobecný přehled o poznatcích z humanitních i přírodovědných oborů na středoškolské úrovni v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu (RVP). V rámci volitelných předmětů se absolvent aktivně rozvíjí v oblastech, které ho zajímají a profilují pro budoucí studium na vysoké škole, a tak získá znalosti nad rámec RVP. Zapojením se do nejrůznějších předmětových soutěží a olympiád může uplatnit svůj mimořádný talent a doposud získané dovednosti.

Absolvent gymnázia se vyjadřuje kultivovaně v mateřském jazyce (ústně i písemně), má kulturní rozhled a estetické cítění. Vůči okolí je tolerantní, ale zároveň umí být kritický k sobě i k názorům druhých, zná svá občanská práva a povinnosti. Komunikuje ve dvou světových jazycích. Získané dovednosti v oblasti informačních technologií využívá v praxi. Je schopen pracovat samostatně i ve skupině. Chápe nutnost celoživotního vzdělávání a osvojování si nových poznatků pro lepší uplatnění na trhu práce. Je seznámen s fungováním demokratické společnosti, uvědomuje si národní identitu a orientuje se v globálních problémech současného světa. Užívá přírodovědné znalosti a umí je aplikovat v reálných situacích. Chrání, rozvíjí a upevňuje si své duševní a fyzické zdraví. Chápe základní právní aspekty a etické zásady týkající se práce s informacemi, duševního vlastnictví a autorských práv. Umí vhodným způsobem prezentovat svůj názor a výsledky své práce. Absolvent našeho gymnázia je otevřenou osobností s nastaveným hodnotovým systémem, cítí sounáležitost se společností i prostředím, ve kterém žije. Je environmentálně vzdělaný, snaží se přispět ke zlepšení životního prostředí svou činností i osvětou ve svém okolí.

Široká nabídka volitelných předmětů umožňuje kvalitní přípravu na jakýkoliv typ vysoké školy. Absolvent má značné předpoklady pro studium na vysoké škole a je připraven pro celoživotní sebevzdělávání.