Ochrana osobních údajů

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín, IČO 00559105 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

V rámci zajišťování svých činností provádí příspěvková organizace Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

a. zajištění základního vzdělávání,

b. zajištění středního vzdělávání,

c. zájmové vzdělávání ve škole,

d. přijímací řízení do prvního ročníku a do prim,

e. zapojení do vzdělávacích programů Evropské unie.

Informace o zpracování osobních údajů:

1)    Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.

2)    Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.

3)    Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

4)    Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

5)    Máte právo:

a. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům dítěte (žáka),

b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u příspěvkové organizace Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť jsou nepřesné),

c. požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

d. podat stížnost u dozorového orgánu.

6)    Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

7)    Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

8)    Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

a. Ing. Jan Michlík,

b. Adresa: Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín,
    Telefon: 577 585 124,
    E-mail: poverenec.oou@gymzl.cz.