Společenské vědy a ekonomika

V tomto předmětu se žáci a žákyně seznamují se základy vybraných společenskovědních oborů, které jsou důležité pro jejich orientaci v psychologických, sociálních, ekonomických, právních, politických, filozofických a etických otázkách. Základním cílem výuky je porozumět sobě i druhým, porozumět procesům a dějům ve společnosti v rámci stávající společenské reality.

Vyučování SV v 1. - 3. ročníku probíhá ve 3 specializovaných multimediálních učebnách. Ve výuce je využívána odborná literatura a audiovizuální technika. Zdrojem informací pro vyučující, žáky a žákyně je multimediální knihovna společenských věd a studovna čítající přes 1500 titulů.

Předmět  společenské vědy se vyučuje ve všech ročnících čtyřletého i osmiletého studia, kromě ročníků maturitních. Na nižším gymnáziu se vyučuje předmět Společenská výchova.  

Své znalosti si mohou žáci a žákyně rozšířit ve společenskovědních volitelných předmětech. Volitelný předmět z Politologie a politické filozofie, volitelný předmět Psychologie a sociologie rozvíjí témata z oblasti psychologie, sociologie, religionistiky, politologie a filozofie. Ve volitelném předmětu Stát a právo, si žáci a žákyně rozšiřují své znalosti z historie i současnosti státoprávní problematiky u nás i v zahraničí, a zejména v Evropě. Volitelný předmět propojuje znalosti z politologie, dějepisu a zeměpisu. Volitelný předmět Psychologie rozšiřuje a prohlubuje vybraná psychologická témata, včetně aplikovaných psychologických disciplín. Volitelné předměty z Politologie plus, Sociologie plus, Filozofie a současnost doplňují a třídí celou šíři SV problematiky.

Nedílnou součástí výuky jsou tematické besedy, přednášky, semináře a exkurze zaměřené na současné problémy a na témata zajímající naše žáky a žákyně.

V rámci VP z ekonomie žáci a žákyně navštěvují výrobní závody v našem regionu.

Žáci a žákyně se také účastní celostátních soutěží a konferencí pořádaných MŠ, VŠ a nevládními organizacemi, které jsou zaměřeny na společenskovědní problematiku.