Další aktivity

Celoroční projekty na nižším gymnáziu

Žáci nižšího gymnázia zpracovávají dle vlastního výběru a zájmu každodenní život lidí v minulosti, jako jsou sídliště, zbraně, oblečení, jídlo, sochy, mozaiky a jiné modely. Mají také možnost vytvořit elektronické soubory k tématu, vytvářejí prezentace. Musejí přitom vycházet z odborné literatury.

Témata jednotlivých projektů:

PRIMA – Jak se žilo lidem v pravěku a starověku

SEKUNDA – Jak se žilo ve středověku

TERCIE – Jak se žilo v novověku

KVARTA – Jaké bylo 20. století

            

 

Putovní výstava „Tomáš Baťa – československý selfmademan“

Vyučující dějepisu našeho gymnázia se pustili do náročného projektu – vytvářeli ve spolupráci s historikem dr. Zdeňkem Pokludou, Nadací Tomáše Bati a sdružením PANT 12 panelů pro putovní výstavu o Tomáši Baťovi, jeho rodině, spolupracovnících  a podnikatelských aktivitách, které se pozitivně podílely na rozvoji našeho města.

Co všechno uměl Tomáš Baťa ?

Vyráběl a prodával boty, brilantně řídil 35 odvětví výroby, obchodu, dopravy, služeb  a financí, ovlivnil úroveň podnikání a exportu Československa, své továrny                 a prodejny zřídil na čtyřech kontinentech, prosazoval projekty železniční, letecké, říční a silniční dopravy v Československu, reformoval veřejné školství ve Zlíně, vytvořil soustavu odborného vzdělávání  a originální systém ekonomického řízení a motivace pracovníků, budoval moderní zdravotnictví.

V současné době výstava putuje po základních a středních školách celé republiky a dostáváme jen samé pozitivní ohlasy. Máme radost, že naše několikaměsíční náročná práce má úspěch. 

Zavzpomínali jsme na totalitu a k 25. výročí sametové revoluce PK dějepisu připravila bohatý program.

Nejprve učitelé dějepisu nad rámec výukových plánů věnovali ve výuce čas k objasnění a přiblížení událostí vážících se k 17. listopadu  - 1939 a 1989, aby žáci byli informováni a poučeni. Ve výtvarné výchově studenti namalovali velké nápisy, které v době před 25 lety visely na zdech, sloupech i ve výkladech obchodů, a umístili je po škole.

Studenti dějepisných seminářů si  připravili scénky ze života v době totality – např. ukázku vyučovací hodiny, výslech u StB, boj se socialistickou byrokracií, vybírali z filmových dokumentů situace, které už naštěstí 25 let nemusíme prožívat (spartakiádu, tuzex, pronásledování svobodomyslných projevů, atd.). Za tím účelem se zapojili i další studenti a přinášeli ze svých domovů „poklady“ – plynovou masku, sovětskou vlajku, staré názvy ulic jako Marxova či Leninova, talíř či koberec s vyobrazením Vladimíra Iljiče, dobové noviny, časopisy a další. Sehnali si i další rekvizity – pionýrský kroj, obušek, uniformu, starý psací stroj, vyrobili uvědomělé ideologické nástěnky, připravili scénáře svých výstupů. Vše pak pro studenty nižších ročníků tři hodiny předváděli v učebnách třetího pavilonu.

Souběžně se v tělocvičně školy odehrála beseda s pozvanými hosty, kterými byli Bohumil Galásek, Rostislav Marek, Stanislav Devátý, Jakub Patočka, Zdeněk Srna a Bohuslav Záruba. Po úžasném vystoupení pěveckého sdružení, které zazpívalo protestsongy, všichni zavzpomínali na revoluční dny a velmi srozumitelně studentům nejstaršího ročníku přiblížili tehdejší hektické a emotivní dny. Po studentské hymně Gaudeamus byli dalšími aktéry studenti debatního klubu, kteří hovořili na téma „Co nám listopad 1989 dal a vzal“.  První ročníky měly možnost zhlédnout dokumentární film „1989: Z deníku Ivany A.“

Šlo o velmi vydařenou akci, měla nadšený ohlas u studentů, pedagogů i zúčastněných hostů.

Jeden svět na školách

Každoročně se PK dějepisu a PK společenských věd zapojuje do aktivit Jednoho světa na školách, což je jeden ze vzdělávacích programů společnosti Člověk v tísni. Vedeme tak mladé lidi k zodpovědnosti, informovanosti a přispíváme k tomu, aby se orientovali v problémech současného světa a aby nesledovali dění s lhostejností a nezájmem.

Na každý rok je vyhlášeno jiné téma, letos například Okupace Československa. Studenti uvedených předmětů  zhlédnou k danému tématu dokumentární film             a setkají se s pamětníkem.

Více na  https://www.jsns.cz/

 Historické exkurze

Tradičně připravujeme pro studenty nižšího a vyššího gymnázia jednodenní                i několikadenní exkurze, které jsou velmi oblíbené. Reagujeme tak na přání studentů, program je koncipován tak, aby doplnil probírané učivo v jednotlivých ročnících. 

Tragické události 2. světové války jsme si připomínáme návštěvou pasekářské osady Ploština, kterou nacisté 19. dubna 1945 vypálili a její obyvatele za podporu partyzánů zmasakrovali. Otřesným zážitkem a připomínkou holokaustu je pro naše studenty návštěva polského vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka, kterou jsme se studenty absolvovali jž několikrát.. Dalšími místy, která jsme zhlédli v souvislosti s válkou,  bylo Terezínské ghetto a Lidice. O tradicích a zvycích Židů, včetně košer oběda, jsme se poučili  díky semináři, který zorganizovala Brněnská pobočka Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze a navštívili jsme brněnskou židovskou obec i hřbitov.

Pravidelně navštěvujeme zajímavé expozice a muzea v Praze, v poslední době je aktuální zájezd do předvánoční Budapešti, kde plánujeme navštívit náměstí Hrdinů, Hradní vrch, městskou tržnici, Muzeum teroru, největší židovskou synagogu a Széchenyiho lázně. Kromě Budapešti navštívíme i malebné městečko Szentendre a baziliku v Ostřihomi.

Studenti  historických seminářů pravidelně navštěvují Státní okresní archiv na Klečůvce, kde proběhne  vždy beseda s archivářem a studenti se seznamují s významnými archiváliemi.

 

Post Bellum

Jde o soutěžní žákovský projekt, ve kterém jde o zaznamenání audio či video             z rozhovoru a vzpomínek pamětníků, kteří žijí ve Zlíně či jeho blízkém okolí. Jde o osobnosti, které prožily ve 20. století v totalitních režimech osobní  traumata či prožili velmi zajímavý život a jejichž vzpomínky by jinak navždy zapadly. Studenti mají také za úkol získat kopie dobových materiálů a fotografií a zpracovat příběh daného člověka zajímavou formou – např. jako komiks, poster, povídku, rozhlasovou reportáž, apod.

Naše gymnázium se zapojilo do soutěže se třemi žákovskými týmy a zpracovali příběhy čtyř osobností Zlínska. V soutěži se umístil jeden týmů na třetím místě.