Maturitní zkouška

Maturitní požadavky vychází ze současných platných pedagogických dokumentů pro gymnaziální vzdělávání a studijního profilu předmětu Fyzika na našem gymnáziu.

Obecným cílem maturitní zkoušky z fyziky je prověřit, jak žáci pronikli do podstaty fyzikálních jevů, které jsou zahrnuty do obsahu učiva fyziky uvedeného ve standardech vzdělávání pro gymnázia a jak jsou schopni své znalosti a dovednosti uplatnit při řešení přiměřených problémů.

 

Předpokládá se, že k maturitní zkoušce z fyziky se přihlásí žáci, kteří mají o fyziku zásadní zájem a směřují svá budoucí vysokoškolská studia do oborů, kde se vyžadují fyzikální znalosti a dovednosti.

 Základní specifikace zkoušky:

 

Zkouška se koná formou písemnou, složenou ze dvou částí:

 

1. část: test (50 minut), který může obsahovat tyto typy úloh:

a) uzavřené s nabídkou výběru ze čtyř navržených alternativ

b) otevřené se stručnou odpovědí (rovnice, vzorec, číslo, slovo, slovní spojení).

Úlohy mohou být sdružovány do svazků.

Test může obsahovat úlohy s problematikou běžného života, k jejichž vyřešení postačí základní fyzikální znalosti a dovednosti.

 

2. část: příklady (70 minut), která obsahuje úlohy s širokou odpovědí, u kterých je hodnocen i postup řešení.

 

Předpokladem zdárného řešení úloh je dovednost užívat bezchybně a s pochopením matematický aparát (úpravy výrazů, řešení rovnic, pravidla pro umocňování, základní vztahy a vzorce apod.).

Při řešení maturitního testu je dovoleno používat kalkulátor a Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ.