Profilová část maturitní zkoušky

Maturitní témata pro rok 2024

Návrh kritérií hodnocení zkoušek profilové MZ pro předměty s písemnou nebo praktickou zkouškou.

Přílohy kritérií 1, 2, 3, 4   Příloha kritérií HV.

Návrh schvaluje zkušební komise před začátkem ústních MZ.

 

Seznam certifikovaných zkoušek pro termín jaro 2024,

kterými lze nahradit při maturitní zkoušce v roce 2024 jednu zkoušku profilové části z cizího jazyka - nahrazení je možné pouze v případě, že žák maturuje v profilové části ze čtyř předmětů.

Žádost o nahrazení je ke stažení zde. Žádost se odevzdává v kabinetu výchovného poradenství 1130 od 11. prosince 2023. Součástí žádosti je školou ověřená kopie certifikátu - žák předloží originál a kopii, jejíž správnost škola na základě předloženého originálu ověří.

Termín odevzdání je v letošním školním roce 2. duben 2024 12:00 hod.

Písemné práce, písemné a praktické zkoušky v termínu jaro 2024

organizační pokyny, seznamy povolených pomůcek

Český jazyk a literatura  16. dubna 2024
Anglický jazyk  15. dubna 2024
Německý jazyk  18. dubna 2024
Španělský jazyk  12. dubna 2024
Matematika  12. dubna 2024
Informatika  17. dubna 2024
Chemie  17. dubna 2024
Zeměpis  17. dubna 2024
Hudební výchova  23. dubna 2024
Výtvarná výchova  23. dubna 2024
Programování  24. dubna 2024
Společenské vědy  7. května 2024
Fyzika  9. května 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzor záznamových archů ČJL, CJ

V den konání písemných a praktických částí MZ v měsíci dubnu jsou žáci na celý den zkoušky uvolněni z výuky.