Profilová část maturitní zkoušky

Maturitní témata 2020

Kritéria hodnocení zkoušek, které mají písemnou nebo praktickou formu - návrh kritérií schvaluje před MZ předseda zkušební maturitní komise.

Pro zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení.

Seznam certifikovaných zkoušek,

kterými lze nahradit při maturitní zkoušce v roce 2021 jednu zkoušku profilové části z cizího jazyka. Žádost o nahrazení je ke stažení zde.

Žádost se odevzdává v kabinetu výchovného poradenství 1130 od 11. prosince 2020. Součástí žádosti je školou ověřená kopie certifikátu - žák předloží originál a kopii, jejíž správnost škola na základě předloženého originálu ověří.

Termín odevzdání je 31. březen 2021.