Profilová část maturitní zkoušky

Maturitní témata 2020

Kritéria hodnocení zkoušek, které mají písemnou nebo praktickou formu - návrh kritérií schvaluje před MZ předseda zkušební maturitní komise.

Seznam certifikovaných zkoušek,

kterými lze nahradit při maturitní zkoušce v roce 2020 jednu zkoušku profilové části z cizího jazyka. Žádost o nahrazení je ke stažení zde.

Žádost se odevzdává v kabinetu výchovného poradenství 1130. Součástí žádosti je školou ověřená kopie certifikátu - žák předloží originál a kopii, jejíž správnost škola na základě předloženého originálu ověří.

Termín odevzdání je 31. březen 2020.

Písemné a praktické zkoušky profilové části - jaro 2020

Termíny zkoušek

Žáci při maturitní zkoušce dodržují všechna aktuálně platná hygienická nařízení pro jejich pobyt ve škole - viz pokyn MŠMT.

Žáci před začátkem zkoušky odevzdají vyplněné čestné prohlášení. Žák, který bude vykazovat symptomy virového onemocnění, nebude ke zkoušce připuštěn a nesmí vstoupit do budovy školy - může se do tří dnů omluvit řediteli školy a vykonat zkoušku v náhradním termínu. Žák, který spadá do kategorie osob s rizikovými faktory, nabo s takovou osobou sdílí domácnost (viz definice v Čestném prohlášení), využije možností uvedených v pokynu MŠMT (dřívější příchod do místnosti, větratelné místo u okna ...).

Zde budou postupně zveřejněny organizační pokyny pro žáky ke konání PZ a PrZ profilové části.

Anglický jazyk

Společenské vědy

Zeměpis

Chemie

Fyzika

Informatika

Výtvarná výchova

Programování