Profilová část maturitní zkoušky

Maturitní témata pro rok 2023

Návrh kritérií hodnocení zkoušek profilové MZ pro předměty s písemnou nebo praktickou zkouškou.

Přílohy kritérií 1, 2, 3, 4

Návrh schvaluje zkušební komise před začátkem ústních MZ.

 

Seznam certifikovaných zkoušek pro termín jaro 2023,

kterými lze nahradit při maturitní zkoušce v roce 2023 jednu zkoušku profilové části z cizího jazyka - nahrazení je možné pouze v případě, že žák maturuje v profilové části ze čtyř předmětů.

Žádost o nahrazení je ke stažení zde. Žádost se odevzdává v kabinetu výchovného poradenství 1130 od 12. prosince 2022. Součástí žádosti je školou ověřená kopie certifikátu - žák předloží originál a kopii, jejíž správnost škola na základě předloženého originálu ověří.

Termín odevzdání je 31. březen 2023 12:00 hod.

Písemné práce, písemné a praktické zkoušky v termínu jaro 2023

organizační pokyny, seznamy povolených pomůcek

Český jazyk a literatura 13. dubna 2023
Anglický jazyk 17. dubna 2023
Německý jazyk 14. dubna 2023
Španělský jazyk 14. dubna 2023
Francouzský jazyk 14. dubna 2023
Ruský jazyk 14. dubna 2023
Matematika 14. dubna 2023
Informatika 18. dubna 2023
Chemie 18. dubna 2023
Zeměpis 18. dubna 2023
Programování 24. dubna 2023
Výtvarná výchova 25. dubna 2023
Společenské vědy 5. května 2023
Fyzika 5. května 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzor záznamových archů ČJL, CJ

V den konání písemných a praktických částí MZ v měsíci dubnu jsou žáci na celý den zkoušky uvolněni z výuky.