Profilová část maturitní zkoušky

Maturitní témata pro rok 2023

Návrh kritérií hodnocení zkoušek profilové MZ pro předměty s písemnou nebo praktickou zkouškou.

Přílohy kritérií 1, 2, 3, 4

Návrh schvaluje zkušební komise před začátkem ústních MZ.

 

Seznam certifikovaných zkoušek,

kterými lze nahradit při maturitní zkoušce v roce 2023 jednu zkoušku profilové části z cizího jazyka - nahrazení je možné pouze v případě, že žák maturuje v profilové části ze čtyř předmětů.

Žádost o nahrazení je ke stažení zde. Žádost se odevzdává v kabinetu výchovného poradenství 1130 od 12. prosince 2022. Součástí žádosti je školou ověřená kopie certifikátu - žák předloží originál a kopii, jejíž správnost škola na základě předloženého originálu ověří.

Termín odevzdání je 31. březen 2023 12:00 hod.

Písemné práce, písemné a praktické zkoušky

organizační pokyny, seznamy povolených pomůcek

Český jazyk a literatura 12. dubna 2022
Anglický jazyk 13. dubna 2022
Německý jazyk 19. dubna 2022
Španělský jazyk 19. dubna 2022
Ruský jazyk 19. dubna 2022
Informatika 20. dubna 2022

Chemie

20. dubna 2022
Zeměpis 20. dubna 2022
Matematika  
Hudební výchova 21. dubna 2022
Výtvarná výchova 21. dubna 2022
Programování 25. dubna 2022
Společenské vědy 6. května 2022
Fyzika 6. května 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzor záznamových archů ČJL, CJ

V den konání písemných a praktických částí MZ v měsíci dubnu jsou žáci na celý den zkoušky uvolněni z výuky.