Profilová část maturitní zkoušky

Maturitní témata 2021

Kritéria hodnocení zkoušek, které mají písemnou nebo praktickou formu - návrh kritérií schvaluje před MZ předseda zkušební maturitní komise.

Organizační pokyny k testování před ústními maturitními zkouškami

 

Seznam certifikovaných zkoušek,

kterými lze nahradit při maturitní zkoušce v roce 2021 jednu zkoušku profilové části z cizího jazyka. Žádost o nahrazení je ke stažení zde.

Žádost se odevzdává v kabinetu výchovného poradenství 1130 od 11. prosince 2020. Součástí žádosti je školou ověřená kopie certifikátu - žák předloží originál a kopii, jejíž správnost škola na základě předloženého originálu ověří.

Termín odevzdání je 30. duben 2021. Pokud žák k tomuto datu nebude mít k dispozici certifikát či doklad potvrzující úspěšné vykonání jazykové zkoušky vydaný institucí, u které zkoušku konal, může tento doklad doložit nejpozději 26. května 2021. Nepředloží-li žák doklad v tomto termínu, koná ústní zkoušku z CJ před zkušební maturitní komisí.

 

Písemné a praktické zkoušky profilové části MZ

Organizační pokyny:

Pokyny pro testování žáků na nemoc Covid-19 před písemnými a praktickými zkouškami MZ

V den konání dílčí části maturitní zkoušky jsou žáci samozřejmě omluveni z výuky volitelných předmětů.

Chemie

Informatika

Zeměpis

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Programování

Společenské vědy

Fyzika