Profilová část maturitní zkoušky

Maturitní témata pro rok 2024

Návrh kritérií hodnocení zkoušek profilové MZ pro předměty s písemnou nebo praktickou zkouškou.

Přílohy kritérií 1, 2, 3, 4

Návrh schvaluje zkušební komise před začátkem ústních MZ.

 

Seznam certifikovaných zkoušek pro termín jaro 2024,

kterými lze nahradit při maturitní zkoušce v roce 2024 jednu zkoušku profilové části z cizího jazyka - nahrazení je možné pouze v případě, že žák maturuje v profilové části ze čtyř předmětů.

Žádost o nahrazení je ke stažení zde. Žádost se odevzdává v kabinetu výchovného poradenství 1130 od 11. prosince 2023. Součástí žádosti je školou ověřená kopie certifikátu - žák předloží originál a kopii, jejíž správnost škola na základě předloženého originálu ověří.

Termín odevzdání je v letošním školním roce 2. duben 2024 12:00 hod.

Písemné práce, písemné a praktické zkoušky v termínu jaro 2024

organizační pokyny, seznamy povolených pomůcek

Český jazyk a literatura  
Anglický jazyk  
Německý jazyk  
Španělský jazyk  
Francouzský jazyk  
Ruský jazyk  
Matematika  
Informatika  
Chemie  
Zeměpis  
Programování  
Výtvarná výchova  
Společenské vědy  
Fyzika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzor záznamových archů ČJL, CJ

V den konání písemných a praktických částí MZ v měsíci dubnu jsou žáci na celý den zkoušky uvolněni z výuky.