Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení

 Bližší informace k jednotným přijímacím zkouškám na webových stránkách Cermatu.

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

TERMÍNY ZKOUŠEK ve školním roce 2022/2023

Jednotné zkoušky

čtyřleté studium

13. 4. 2023 - první termín

14. 4. 2023 - druhý termín

osmileté studium

17. 4. 2023 - první termín

18. 4. 2023 - druhý termín

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělání):

1. termín: 10. 5. 2023

2. termín: 11. 5. 2023

 

Žádnou další vlastní zkoušku či pohovor naše škola nebude realizovat s výjimkou žáků či uchazečů s cizí státní příslušností, kteří absolvovali předchozí vzdělání v zahraničí - tito nekonají na žádost test z českého jazyka, ale konají ústní pohovor.

Ukázkové testy jsou již nyní k dispozici na webových stránkách Cermatu.

 

Informace o přijímacím řízení do 4letého i 8letého studia na našem gymnáziu podá:

Mgr. Pavel Simkovič
Tel.: 577 585 507, 111
Fax: 577 585 504

E-mail: simkovic@gymzl.cz

              gz@gymzl.cz

 

Podrobné informace o přijímacím řízení na Informačním a vzdělávacím portále Zlínského kraje zkola.cz

(termíny přihlášek, legislativa, atd.)

Informace pro uchazeče o studium ve středních a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji.

 Přehled nabízených oborů vzdělávání - název a kód

Gymnázium 79-41-K/41 (délka studia 4 roky)
Gymnázium 79-41-K/81 (délka studia 8 let)

Předpokládaný počet přijímaných žáků do prvních ročníků pro školní rok 2023/2024:

Gymnázium – délka studia 4 roky: 120 žáků
Gymnázium – délka studia 8 let: 60 žáků

Další skutečnosti zohledňované při přijímacím řízení

Prospěch ze základní školy

Uchazeči o čtyřleté studium – podle ustanovení školského zákona se zohledňuje prospěch ze základní školy, a to na naší škole z prvního a druhého pololetí 8. třídy a prvního pololetí 9. třídy z těchto předmětů: ČJ, cizí jazyk, OV, Dě, Ze, Ma, Fy, Ch, Př. Body za prospěch se udělují podle pořadí uchazečů v prospěchu ze ZŠ. Uchazeč nesmí být z těchto předmětů v uvedených klasifikačních obdobích hodnocen známkou nedostatečnou.

Uchazeči o osmileté studium – podle ustanovení školského zákona se zohledňuje prospěch ze základní školy (z prvního a druhého pololetí 4. třídy a prvního pololetí 5. třídy) z předmětů ČJ, AJ a MA. Body za prospěch se udělují podle pořadí uchazečů v prospěchu ze ZŠ. Uchazeč nesmí mít z těchto předmětů v uvedených klasifikačních obdobích prospěch horší než dobrý.

Účast v soutěžích, jazykové certifikáty

Zájemci o studium čtyřletého oboru mohou obdržet v rámci přijímacího řízení body za doložené umístění (do 6. místa či pořadí) v okresních a vyšších kolech předmětových soutěží jednotlivců (matematická, fyzikální, astronomická, chemická, biologická, dějepisná a zeměpisná olympiáda, olympiáda v českém jazyce, soutěže v cizích jazycích), vyhlašovaných MŠMT, a dále za předložené jazykové certifikáty (např. PET, KET, FCE, Fit in Deutsch, Zertifikat in Deutsch, DELF apod.). Základní školou ověřené kopie diplomů nebo výsledkových listin a certifikátů uchazeči přiloží k přihlášce na SŠ, případně dodají na gymnázium do  21. dubna 2023.

 

Poskytnutí podpůrných opatření při přijímací zkoušce

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají nárok na poskytnutí podpůrných opatření při přijímací zkoušce, uvedou toto v přihlášce a přiloží k přihlášce doporučení Pedagogicko psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra.

 

Celkové výsledky přijímacího řízení budou sestaveny v souladu s kritérii uvedenými v § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Informace pro uchazeče o čtyřleté studium - volba druhého cizího jazyka

Zde najdete informace o možnostech výuky druhého cizího jazyka na naší škole: NJ - ŠJ - FJ - RJ

Zákonní zástupci uchazečů o čtyřleté studium obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu do konce března odkaz na vyplnění formuláře k volbě druhého cizího jazyka a estetické výchovy, o jehož vyplnění prosíme do 12. dubna 2023.