Maturitní zkouška

INFORMATIKA – PROFILOVÁ MZ

Forma: Kombinovaná – praktická zkouška a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Praktická zkouška (120 min):

Obsah: vyřešení komplexní praktické úlohy s využitím školního softwaru. 

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí:

Součástí témat ústní zkoušky jsou praktické ukázky s využitím školního softwaru

 

PROGRAMOVÁNÍ – PROFILOVÁ MZ

Forma: Písemná zkouška (60 + 150 minut)

Maturitní požadavky vychází ze současných platných pedagogických dokumentů pro gymnaziální vzdělávání a studijního profilu předmětu Programování na našem gymnáziu.

Obecným cílem maturitní zkoušky z programování je prověřit, jak si žáci osvojili základní pojmy z algoritmizace a programování a jak jsou schopni tyto poznatky uplatnit při řešení konkrétních přiměřeně obtížných problémů od návrhu správného algoritmu až po jeho přepis do programovacího jazyka, jeho odladění a ověření jeho správnosti.

Základní specifikace zkoušky:

Zkouška se skládá ze dvou částí.

První část:

Didaktický test, který žáci obdrží vytištěný a odpovědi zapíší do záznamového archu. Test může obsahovat tyto typy úloh

•           uzavřené úlohy s jednou správnou odpovědí

•           otevřené úlohy se stručnou odpovědí

Typy uzavřených úloh mohou být

•           dichotomické

•           s výběrem z více odpovědí

•           přiřazovací

•           uspořádací

 

Druhá část:

Řešení dvou praktických úloh na počítačích. U každé úlohy bude určeno, zda má být řešena jako konzolová nebo formulářová aplikace. Žák navrhne vhodný algoritmus, přepíše ho do programovacího jazyka, odladí ho a ověří jeho správnost na sadě připravených testovacích dat.