Maturitní zkouška

INFORMATIKA – PROFILOVÁ MZ

Forma: Kombinovaná – praktická zkouška a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Praktická zkouška (120 min):

Obsah: vyřešení komplexní praktické úlohy s využitím školního softwaru, úloha zahrnuje:

•           práci se soubory v operačním systému

•           zásady správné tvorby a formátování textu v textovém editoru

•           tvorbu tabulek a grafů v tabulkovém editoru

•           zásady správné tvorby a formátování prezentace v prezentačním programu

•           práce s databází

•           úpravu fotografií

•           tvorbu vektorového obrázku

•           tvorbu animace

 

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí:

Témata ústní zkoušky:

    1.        Hardware – základní části počítače

    2.        Informace a její uložení v počítači

    3.        Číselné soustavy

    4.        Informační zdroje

    5.        Operační systém, práce se soubory a složkami

    6.        Textový editor – vytváření textových dokumentů

    7.        Textový editor – formátování textu

    8.        Textový editor – dlouhé dokumenty

    9.        Textový editor – hromadná korespondence a šablony

  10.        Tabulkové kalkulátory – základy práce

  11.        Tabulkové kalkulátory – použití funkcí

  12.        Tabulkové kalkulátory – tvorba grafů

  13.        Tabulkové kalkulátory – databáze

  14.        Tabulkové kalkulátory – kontingenční tabulky a grafy

  15.        Rastrová grafika

  16.        Vektorová grafika

  17.        Prezentační programy

  18.        Počítačové sítě a ochrana dat

  19.        Internet

  20.        Služby internetu

  21.        Relační databáze – vytváření

  22.        Relační databáze – relace

  23.        Relační databáze – formuláře a sestavy

  24.        Algoritmizace

  25.        Počítačová animace

Součástí témat ústní zkoušky jsou praktické ukázky s využitím školního softwaru

 

PROGRAMOVÁNÍ – PROFILOVÁ MZ

Forma: Písemná zkouška (60 + 150 minut)

Maturitní požadavky vychází ze současných platných pedagogických dokumentů pro gymnaziální vzdělávání a studijního profilu předmětu Programování na našem gymnáziu.

Obecným cílem maturitní zkoušky z programování je prověřit, jak si žáci osvojili základní pojmy z algoritmizace a programování a jak jsou schopni tyto poznatky uplatnit při řešení konkrétních přiměřeně obtížných problémů od návrhu správného algoritmu až po jeho přepis do programovacího jazyka, jeho odladění a ověření jeho správnosti.

Základní specifikace zkoušky:

Zkouška se skládá ze dvou částí.

První část:

Didaktický test, který žáci obdrží vytištěný a odpovědi zapíší do záznamového archu. Test může obsahovat tyto typy úloh

•           uzavřené úlohy s jednou správnou odpovědí

•           otevřené úlohy se stručnou odpovědí

Typy uzavřených úloh mohou být

•           dichotomické

•           s výběrem z více odpovědí

•           přiřazovací

•           uspořádací

 

Druhá část:

Řešení dvou praktických úloh na počítačích. U každé úlohy bude určeno, zda má být řešena jako konzolová nebo formulářová aplikace. Žák navrhne vhodný algoritmus, přepíše ho do programovacího jazyka, odladí ho a ověří jeho správnost na sadě připravených testovacích dat.