Maturitní zkouška

 

Forma: Kombinovaná – praktická zkouška a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

 

Praktická zkouška

Praktická zkouška má dvě části – praktická zkouška z hudební nauky a praktická vokální zkouška.

 

Praktická zkouška z hudební nauky:

Témata:

 • notopis, enharmonická záměna, přednesová a jiná označení
 • stupnice dur a moll (kvartový a kvintový kruh)
 • intervaly, obraty, intervaly přesahující oktávu, enharmonické intervaly
 • akordy – hlavní druhy, obraty, akordové značky
 • harmonie a kadence; vedlejší kvintakordy (zastupující harmonické funkce)

Praktická zkouška vokální proběhne formou sólového vystoupení.  Žák si připraví pět písní z různých žánrů (klasika, jazz, folklór, pop, rock), zkoušející a přísedící vybere z těchto písní pro MZK dvě písně. Žák si sám připraví (v případě potřeby) vlastní hudební doprovod, nebo doprovod druhou osobou, případně reprodukovatelný hudební doprovod na vhodném médiu.

 

Výsledná známka praktické zkoušky se určí jako vážený průměr jednotlivých známek takto:

hudební nauka – 60 %

vokální zkouška – 40 %

Doporučená literatura

Zenkl, Luděk. ABC hudební nauky. 6. vyd. Editio Supraphon

Šafařík, Jiří. Dějiny hudby I.a II. díl.  1. vyd. Praha: Votobia

Navrátil, Miloš. Nástin vývoje evropské hudby 20.stol. 1.vyd. Ostrava: Montanex

 

Ústní zkouška

 1. Periodizace dějin hudby; nejstarší období dějin hudby
 2. Hudba ve středověku, vývoj české hudby do 16. století
 3. Počátky a rozvoj vícehlasu – ars antiqua, ars nova, vrcholná renesance
 4. Vznik a vývoj opery v období baroka
 5. Rozvoj barokní hudby a jeho dovršení v díle G. F. Händela
 6. J. S. Bach – život a dílo; český barok
 7. Hudební klasicismus; sonátová forma; Josef Haydn
 8. Český klasicismus a česká hudební emigrace
 9. Wolfgang Amadeus Mozart; Ludwig van Beethoven
 10. Raný romantismus
 11. Novoromantismus
 12. Rozvoj romantické opery
 13. Národní školy v období romantismu
 14. Česká hudba 1. poloviny 19. století; Bedřich Smetana
 15. Pozdní romantismus
 16. Antonín Dvořák; česká národní hudba (1860-1918)
 17. Hudba přelomu století – impresionismus, expresionismus
 18. Leoš Janáček a realismus v hudbě; významní čeští interpreti a dirigenti
 19. Hudba 1. poloviny 20. století (Německo, Francie, Igor Stravinský)
 20. Hudba 1. poloviny 20. století (sovětská hudba, Polsko, Maďarsko, Anglie, USA, Španělsko, Rumunsko)
 21. Čeští skladatelé 20. století
 22. Hudba současná (po roce 1950)
 23. Nonartificiální hudba; moravský hudební folklór; významné hudební festivaly
 24. Vývoj jazzové, populární a rockové hudby
 25. Hudební nástroje
 26. Hudební formy, prvky, formová schémata, hudební skladby instrumentální, vokální, vokálně-instrumentální
 27. Obsazení orchestrů a komorních souborů; rozdělení pěveckých hlasů
 28. Tóny a tónová soustava, soustavy ladění, takt a rytmus, stupnice církevní a exotické
 29. Vývoj hudební notace; hudební akustika – základní pojmy
 30. Vývoj záznamu zvuku, významné symfonické orchestry