Maturitní zkouška

 

Forma: Kombinovaná – praktická zkouška a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

 

Praktická zkouška

Praktická zkouška má dvě části – praktická zkouška z hudební nauky a praktická vokální zkouška.

 

Praktická zkouška z hudební nauky:

Témata:

  • notopis, enharmonická záměna, přednesová a jiná označení
  • stupnice dur a moll (kvartový a kvintový kruh)
  • intervaly, obraty, intervaly přesahující oktávu, enharmonické intervaly
  • akordy – hlavní druhy, obraty, akordové značky
  • harmonie a kadence; vedlejší kvintakordy (zastupující harmonické funkce)

Praktická zkouška vokální proběhne formou sólového vystoupení.  Žák si připraví pět písní z různých žánrů (klasika, jazz, folklór, pop, rock), zkoušející a přísedící vybere z těchto písní pro MZK dvě písně. Žák si sám připraví (v případě potřeby) vlastní hudební doprovod, nebo doprovod druhou osobou, případně reprodukovatelný hudební doprovod na vhodném médiu.

 

Výsledná známka praktické zkoušky se určí jako vážený průměr jednotlivých známek takto:

hudební nauka – 60 %

vokální zkouška – 40 %

Doporučená literatura

Zenkl, Luděk. ABC hudební nauky. 6. vyd. Editio Supraphon

Šafařík, Jiří. Dějiny hudby I.a II. díl.  1. vyd. Praha: Votobia

Navrátil, Miloš. Nástin vývoje evropské hudby 20.stol. 1.vyd. Ostrava: Montanex