Maturitní zkouška

Španělština je zkušební předmět zařazený do společné části maturitní zkoušky. Zkouška je připravována a žákům nabízena v jedné úrovni obtížnosti.

Maturitní zkouška ze španělštiny má ve společné části MZ vždy (bez ohledu na to, zda je konána jako zkouška povinná či nepovinná) charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn., že se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek:

  1. didaktického testu (obsahuje dva subtesty – čtení a poslech),
  2. písemné práce,
  3. ústní zkoušky.


Váha jednotlivých dílčích zkoušek při výsledném hodnocení je 2 : 1 : 1.
Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky ze španělštiny, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl.  

Každá z dílčích zkoušek ověřuje jiné řečové dovednosti. Didaktickým testem jsou ve dvou samostatných subtestech ověřovány řečové dovednosti receptivní – poslech a čtení. Nad rámec řečových dovedností je v didaktickém testu ověřována jazyková kompetence. Formou písemné práce je ověřována produktivní řečová dovednost – písemný projev a ústní formou před maturitní komisí jsou ověřovány produktivní řečové dovednosti – ústní projev a interakce.

Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány, stanoví ministerstvo v katalozích požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky.

Specifikace zkoušky ve vybraných parametrech

Dílčí zkouška

Váha

Dovednost/kompetence

Vymezený čas

DIDAKTICKÝ TEST

50%

Poslech

35 min.

Čtení a jazyková kompetence

60 min.

PÍSEMNÁ PRÁCE

25%

Písemný projev

60 min.

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

25%

Ústní projev a interakce

15 min.

 

Platný katalog požadavků dále uvádí jednotlivé tematické okruhy, základní specifikace zkoušky a vzorové úlohy pro zkoušku ze španělštiny.

Testy a zadání předcházejících let

PROFILOVÁ ČÁST

Forma zkoušky

ústní, 15 minut příprava, 15 minut  zkouška (při přípravě je povolen slovník)

Maturitní témata

 

1. Mi familia

2. Mi vida (curriculum vitae, rutina diaria)

3. El tiempo libre

4. Hablando de la vivienda

5. El trabajo

6. Gastronomía

7. Compras y servicios

8. La moda y el modo de vestir

9. Viajando

10. Deportes

11. Salud y vida sana (enfermedades)

12. Comunicación

13. La juventud de hoy día

14. El Reino de España

15. La vida cultural y la literatura

16. Fiestas y festejos

17. Medioambiente

18. Zlín – ciudad donde estudio

19. Praga

20. La República Checa

 

 

Seznam nahrazujících zkoušek pro profilovou MZ ze španělštiny

 

B2 Státní jazyková zkouška základní (Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky)

C1 Státní jazyková zkouška všeobecná (Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky)

C2 Státní jazyková zkouška speciální (Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky)

B1 DELE B1 (Instituto Cervantes)

B1 DELE A2/B1 Escolar (pouze v případě, že výsledné hodnocení na certifikátu dokládá úroveň B1) (Instituto Cervantes)

B2 DELE B2 (Instituto Cervantes)

C1 DELE C1 (Instituto Cervantes)

C2 DELE C2 (Instituto Cervantes)