Přihláška

Formuláře přihlášek ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2019/2020

 

Termín pro odevzdání přihlášky 2. 3. 2020 (přihláška musí být na škole): úřední hodiny 2.3. pro podání přihlášky jsou stanoveny na dobu 9:00 až 12:00 hod.

 

Údaje o naší škole

Název a adresa školy:  Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť; Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí:       Gymnázium 79-41-K/41 (délka studia 4 roky)
                                                                                                          Gymnázium 79-41-K/81 (délka studia 8 let)

 

 

Lékařské potvrzení nevyžadujeme.

 

Další skutečnosti zohledňované při přijímacím řízení

Prospěch ze základní školy

Uchazeči o čtyřleté studium – podle ustanovení školského zákona se zohledňuje prospěch ze základní školy, a to na naší škole z obou pololetí 8. třídy a prvního pololetí 9. třídy z těchto předmětů: ČJ, cizí jazyk, OV, Dě, Ze, Ma, Fy, Ch, Př. Body za prospěch se udělují podle pořadí uchazečů v prospěchu ze ZŠ. Uchazeč nesmí být z těchto předmětů v uvedených klasifikačních obdobích hodnocen známkou nedostatečnou.

Uchazeči o osmileté studium – podle ustanovení školského zákona se zohledňuje prospěch ze základní školy (z obou pololetí 4. třídy a prvního pololetí 5. třídy) z předmětů ČJ a MA. Body za prospěch se udělují podle pořadí uchazečů v prospěchu ze ZŠ. Uchazeč nesmí mít z těchto předmětů v uvedených klasifikačních obdobích prospěch horší než dobrý.

Účast v soutěžích, jazykové certifikáty

Zájemci o studium čtyřletého oboru mohou obdržet v rámci přijímacího řízení body za doložené umístění (do 6. místa či pořadí) v okresních a vyšších kolech předmětových soutěží jednotlivců (matematická, fyzikální, chemická, biologická, dějepisná a zeměpisná olympiáda, olympiáda v českém jazyce, soutěže v cizích jazycích), vyhlašovaných MŠMT, a dále za předložené jazykové certifikáty (např. PET, KET, FCE, Fit in Deutsch, Zertifikat in Deutsch, DELF apod.). Základní školou ověřené kopie diplomů nebo výsledkových listin a certifikátů uchazeči přiloží k přihlášce na SŠ, případně dodají na gymnázium do 20. dubna 2020.

Poskytnutí podpůrných opatření při přijímací zkoušce

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají nárok na poskytnutí podpůrných opatření při přijímací zkoušce, uvedou toto v přihlášce a přiloží k přihlášce doporučení Pedagogicko psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra.