Přihláška

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky.

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

  • obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2023

Přihlášky se podávájí na speciálních tiskopisech (formuláři), které naleznete v záložce Tiskopisy přihlášek.

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou. Návod pro její vyplnění naleznete v záložce Návod pro vyplnění přihlášky.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. Bližší informace naleznete v záložce Úpravy podmínek přijímacího řízení.

V případě, že uchazeč hlásí na obor Gymnázium se sportovní přípravou a zároveň na jiný maturitní obor, musí při vyplňování přihlášky dodržovat specifická pravidla.

 

Údaje o naší škole

Název a adresa školy:  Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť; Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí:       Gymnázium 79-41-K/41 (délka studia 4 roky)
                                                                                                          Gymnázium 79-41-K/81 (délka studia 8 let)

 

 

Lékařské potvrzení nevyžadujeme.

 

Další skutečnosti zohledňované při přijímacím řízení

Prospěch ze základní školy

Uchazeči o čtyřleté studium – podle ustanovení školského zákona se zohledňuje prospěch ze základní školy, a to na naší škole z prvního a druhého pololetí 8. třídy a prvního pololetí 9. třídy z těchto předmětů: ČJ, cizí jazyk, OV, Dě, Ze, Ma, Fy, Ch, Př. Body za prospěch se udělují podle pořadí uchazečů v prospěchu ze ZŠ. Uchazeč nesmí být z těchto předmětů v uvedených klasifikačních obdobích hodnocen známkou nedostatečnou.

Uchazeči o osmileté studium – podle ustanovení školského zákona se zohledňuje prospěch ze základní školy (z prvního a druhého pololetí 4. třídy a prvního pololetí 5. třídy) z předmětů ČJ, AJ a MA. Body za prospěch se udělují podle pořadí uchazečů v prospěchu ze ZŠ. Uchazeč nesmí mít z těchto předmětů v uvedených klasifikačních obdobích prospěch horší než dobrý.

Účast v soutěžích, jazykové certifikáty

Zájemci o studium čtyřletého oboru mohou obdržet v rámci přijímacího řízení body za doložené umístění (do 6. místa či pořadí) v okresních a vyšších kolech předmětových soutěží jednotlivců (matematická, fyzikální, chemická, biologická, dějepisná a zeměpisná olympiáda, olympiáda v českém jazyce, soutěže v cizích jazycích), vyhlašovaných MŠMT, a dále za předložené jazykové certifikáty (např. PET, KET, FCE, Fit in Deutsch, Zertifikat in Deutsch, DELF apod.). Základní školou ověřené kopie diplomů nebo výsledkových listin a certifikátů uchazeči přiloží k přihlášce na SŠ, případně dodají na gymnázium do 21. dubna 2023.

Poskytnutí podpůrných opatření při přijímací zkoušce

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají nárok na poskytnutí podpůrných opatření při přijímací zkoušce, uvedou toto v přihlášce a přiloží k přihlášce doporučení Pedagogicko psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra.