Přihláška

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro 1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku až na tři střední školy nebo tři maturitní obory (případně odborná zaměření téhož oboru podle školního vzdělávacího programu) v rámci jedné střední školy. Kromě tří výše zmíněných přihlášek může uchazeč v prvním kole přijímacího řízení podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Může tak v prvním kole podat dohromady až 5 přihlášek (jednotnou přijímací zkoušku však přesto může konat maximálně dvakrát).

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

  • obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 20. února 2024

Způsoby podání přihlášek

Zákonný zástupce má na výběr ze tří možností podání přihlášky. Pokud podá přihlášku elektronicky, získá maximum možných výhod, ale podat přihlášku může také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

  • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita).
  • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
  • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami. 

 

Podrobné informace

Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

Jednotná přijímací zkouška 2024│Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

 

Údaje o naší škole

Název a adresa školy:  Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť; Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí:       Gymnázium 79-41-K/41 (délka studia 4 roky)
                                                                                                          Gymnázium 79-41-K/81 (délka studia 8 let)

 

 

Lékařské potvrzení nevyžadujeme.

 

Další skutečnosti zohledňované při přijímacím řízení

Prospěch ze základní školy

Uchazeči o čtyřleté studium – podle ustanovení školského zákona se zohledňuje prospěch ze základní školy, a to na naší škole z prvního a druhého pololetí 8. třídy a prvního pololetí 9. třídy z těchto předmětů: ČJ, cizí jazyk, OV, Dě, Ze, Ma, Fy, Ch, Př. Body za prospěch se udělují podle pořadí uchazečů v prospěchu ze ZŠ. Uchazeč nesmí být z těchto předmětů v uvedených klasifikačních obdobích hodnocen známkou nedostatečnou.

Uchazeči o osmileté studium – podle ustanovení školského zákona se zohledňuje prospěch ze základní školy (z prvního a druhého pololetí 4. třídy a prvního pololetí 5. třídy) z předmětů ČJ, AJ a MA. Body za prospěch se udělují podle pořadí uchazečů v prospěchu ze ZŠ. Uchazeč nesmí mít z těchto předmětů v uvedených klasifikačních obdobích prospěch horší než dobrý.

Účast v soutěžích, jazykové certifikáty

Zájemci o studium čtyřletého oboru mohou obdržet v rámci přijímacího řízení body za doložené umístění (do 6. místa či pořadí) v okresních a vyšších kolech předmětových soutěží jednotlivců (matematická, fyzikální, chemická, biologická, dějepisná a zeměpisná olympiáda, olympiáda v českém jazyce, soutěže v cizích jazycích), vyhlašovaných MŠMT, a dále za předložené jazykové certifikáty (např. PET, KET, FCE, Fit in Deutsch, Zertifikat in Deutsch, DELF apod.). Základní školou ověřené kopie diplomů nebo výsledkových listin a certifikátů uchazeči přiloží k přihlášce na SŠ, případně dodají na gymnázium do 21. dubna 2023.

Poskytnutí podpůrných opatření při přijímací zkoušce

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají nárok na poskytnutí podpůrných opatření při přijímací zkoušce, uvedou toto v přihlášce a přiloží k přihlášce doporučení Pedagogicko psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra.